ปัตตาเทสัง, กาญจนาพร; นิธิรัฐพัฒน์, กนกวรรณ์; เชษฐสุราษฎร์, บุญทัน. รูปทรงแห่งความเป็นแม่. วารสารพุทธปรัชญาวิวัฒน์, [S.l.], v. 7, n. 2, p. 33-43, oct. 2022. ISSN 2730-2644. Available at: <http://ojs.mbu.ac.th/index.php/jbpe/article/view/2286>. Date accessed: 19 june 2024.