อาจหาญ, พระมหาแมนมิตร. การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดโสมนัส ระหว่างวิธีการสอนแบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD กับการสอนแบบปกติ. ศึกษาศาสตร์ มมร, [S.l.], v. 5, n. 2, p. 159-171, dec. 2017. ISSN 2408-199X. Available at: <http://ojs.mbu.ac.th/index.php/edj/article/view/162>. Date accessed: 20 july 2019.