จันปฐมพงศ์, . (2017). ภาษาถิ่นปักษ์ใต้. ศึกษาศาสตร์ มมร, 5(2), 66-74. Retrieved from http://ojs.mbu.ac.th/index.php/edj/article/view/158