โชติพงษ์วิวัฒิ, . (2017). วิเคราะห์ปรัชญาการศึกษาพิพัฒนาการนิยม. ศึกษาศาสตร์ มมร, 5(2), 90-98. Retrieved from http://ojs.mbu.ac.th/index.php/edj/article/view/157