ศรีษะเกษ, อนุวัฒน์. " การประยุกต์ใช้หลักอปริหานิยธรรม 7 เพื่อการทำงาน กรณีศึกษาอำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น." วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน [Online], 1.2 (2020): 67-84. Web. 20 Jul. 2024