ศรีษะเกษ, . (2020). การประยุกต์ใช้หลักอปริหานิยธรรม 7 เพื่อการทำงาน กรณีศึกษาอำเภอหนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น. วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน, 1(2), 67-84. Retrieved from http://ojs.mbu.ac.th/index.php/mbui/article/view/996