ดีอด, พงษ์มนัส. " ย้อนวิเคราะห์แนวโน้มการฟ้องคดีต่อศาลปกครองของคณะสงฆ์." วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน [Online], 1.2 (2020): 40-50. Web. 20 Jul. 2024