ดีอด, . (2020). ย้อนวิเคราะห์แนวโน้มการฟ้องคดีต่อศาลปกครองของคณะสงฆ์. วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน, 1(2), 40-50. Retrieved from http://ojs.mbu.ac.th/index.php/mbui/article/view/994