ดีโพธิ์กลาง, ทัศนี. " การใช้ห้องสมุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของตัวเองในห้วงหลังการระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19" วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน [Online], Volume 1 Number 2 (31 August 2020)