ดีโพธิ์กลาง, ทัศนี. การใช้ห้องสมุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของตัวเองในห้วงหลังการระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19. วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน, [S.l.], v. 1, n. 2, p. 10-27, aug. 2020. ISSN 2730-1850. Available at: <http://ojs.mbu.ac.th/index.php/mbui/article/view/992>. Date accessed: 20 july 2024.