นีละโยธิน, อัครเดช. " ศาสนาพุทธกับรัฐศาสตร์." วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน [Online], 1.2 (2020): 1-9. Web. 20 Jul. 2024