นีละโยธิน, . 2020 Aug 31. ศาสนาพุทธกับรัฐศาสตร์. วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน. [Online] 1:2