นีละโยธิน, . (2020). ศาสนาพุทธกับรัฐศาสตร์. วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน, 1(2), 1-9. Retrieved from http://ojs.mbu.ac.th/index.php/mbui/article/view/991