Current Issue

Vol 16 No 1 (2018): ประจำเดือน มกราคม - มิถุนายน 2561
Published: 2018-08-27

Articles

View All Issues

วารสาร บัณฑิตศาส์น มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
(Mahamakut Graduate School Journal)

วัตถุประสงค์

           เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้ทางวิขาการ และงานวิจัย ให้คณาจารย์นักวิจัยนักวิชาการและนิสิตนักศึกษาตลอดจนผู้สนใจทั่วไปได้มีโอกาสนำผลงานวิชาการและงานวิจัยในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ตลอดจนแขนงวิชาที่เกี่ยวข้องได้แก่พระพุทธศาสนารัฐศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์นิติศาสตร์เศรษฐศาสตร์การจัดการบริหารธุรกิจ พัฒนาสังคมและการศึกษา

รูปแบบการดำเนินการกลั่นกรองบทความ

    กองบรรณาธิการได้ให้ความสำคัญกระบวนการจัดทำวารสารตั้งแต่การคัดเลือกบทความและมีผู้ทรงคุณวุฒิที่พิจารณากลั่นกรองบทความบทความละ 2 ท่านในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานทางวิชาการและในการประเมินใช้รูปแบบผู้ประเมินไม่ทราบชื่อผู้แต่งและผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้ประเมิน

เจ้าของวารสาร
         
อาคารสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ถ.ศาลายา-นครชัยศรี ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทร.0-244-6000 ต่อ 1056, 1058,1062

กำหนดออกวารสารทุก 6 เดือน (ปีละ 2 ฉบับ)                         จำนวนพิมพ์: 1000 เล่ม

ที่ปรึกษา

  1. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
  2. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

กองบรรณาธิการ
บรรณาธิการบริหาร
        พระมหาบุญศรี ญาณวุฑโฒ, ผศ.ดร. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

รองบรรณาธิการ
        อาจารย์ ดร.เพ็ญศรี บางบอน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (สาขาวิชาการจัดการทั่วไป)

ติดต่อสำนักงานกองบรรณาธิการวารสาร
ดร.เพ็ญศรี บางบอน
รองบรรณาธิการ  mail : pensri.2508@gmail.com
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย อาคารสมเด็จพระมหาสมณเจ้า
กรมพระยาวชิรญาณวโรรส (อาคาร B 7.1) ถนนศาลายา – นครชัยศรี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

การเผยแพร่
           
จัดส่งให้ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 


บทความวิชาการและบทความวิจัย ในวารสารฉบับนี้ ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนเท่านั้น
ขอสงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์