การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่โดยหลักบริหารเชิงพุทธศาสตร์

The Principle of Buddhist Administration for New Public Management

  • ธเนศ เกษศิลป์, พระมหาบุญศรี ญาณวฑุโฒ (วงค์แก้ว)

Abstract

               บทความวิชาการนี้เป็นบทความที่กล่าวถึงการ บริหารจัดการงานภาครัฐโดยนำแนวคิดการบริหารจัดการ ภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) มาใช้ ในการบริหารงานของภาครัฐในยุคปัจจุบัน โดยมีการนำเสนอหลักธรรมตามแนวทางของการบริหารเชิงพุทธ ศาสตร์มาเป็น กรอบแนวคิดประยุกต์ใช้ในการบริหาร จัดการภาค รัฐแนวใหม่ควบคู่กัน โดยได้นำหลักพรหมวิหาร 4 หลักสัปปุริสธรรมและหลักทศพิธราชธรรม มาเป็นกรอบแนวคิดในการจัดการภาครัฐแนวใหม่ ซึ่งจะเห็นได้ว่าเน้นในการมุ่งผลสัมฤทธิ์เป็นสำคัญ ส่วนกระบวนการนั้นจะมีค วามยืดหยุ่นมากขึ้นน กว่าการบริหาร จัดการภาครัฐ ในอดีตที่ผ่านมา เมื่อประกอบกับการนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาเป็นแบบสำคัญให้มีแนวทางที่ดีในการดำเนินการก็จะทำให้การบริหารจัดการ ภาครัฐประสบความสำเร็จได้มากยิ่งขึ้น


 Abstract
                This academic article is the government administration. The concept of new public management is currently used in the management of the public sector. The principle of Buddhist administration is presented as a conceptual framework and applied in new governmental management. Ten Royal Virtues of King, Sappurisa-dhamma and Four Sublime States of Mind are used as a conceptual framework for the management of the new government. The process is more flexible than governmental management in the past when combining with the principle of Buddhism. It is important to have a good approach that makes public management more successful.

Published
2018-02-21
How to Cite
พระมหาบุญศรี ญาณวฑุโฒ (วงค์แก้ว), ธเนศ เกษศิลป์,. การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่โดยหลักบริหารเชิงพุทธศาสตร์. วารสาร บัณฑิตศาส์น, [S.l.], v. 15, n. 2, p. 133-145, feb. 2018. Available at: <http://ojs.mbu.ac.th/index.php/ju/article/view/76>. Date accessed: 23 july 2019.