นวัตกรรมสร้างสรรค์ทางธุรกิจเพื่อการส่งออกกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0

Business innovation for export with Thailand policy 4.0

  • คฑาวุฒิ สังฆมาศ, เกรียงไกร โพธิ์มณี และปริยาภร เอี่ยมสำลี

Abstract

              “ไทยแลนด ์ 4.0” เป็นวิสัยทัศนเ์ชิงนโยบายการ พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย หรือ โมเดลพัฒนา เศรษฐกิจของรัฐบาล ภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คณะรัก ษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่เข้ามาบริหารประเทศบนวิสัยทัศน์ ที่ว่า “มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน” ที่มีภารกิจสำคัญในการ ขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ เพื่อปรับแก้ จัดระบบ ปรับทิศทาง และสร้างหนทางพัฒนาประเทศให้เจริญ สามารถรับมือกับโอกาส และภัยคุกคามแบบใหม่ ๆ ที่ เปลี่ยนแปลงอย่างเร็ว รุนแรงในศตวรรษที่ 21 ได้ทักษะ (Skills) ให้ความสำคัญกับการจัดการความรู้การแบ่งปัน ข้อมลู ข่าวสาร และการดึงความรู้ทั้ง ความรู้ซ่อนเร้น (Tacit Knowledge) และความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) จากบุคคลออกมาให้ได้ (5) การสร้างการเรียนรู้ขององค์กร และการเรียนรู้จากประสบการณ์ องค์กรแห่งนวัตกรรม ต้องมีพันธะสัญญากับ การสร้างการเรียนรู้ขององค์กร และต้องพัฒนาองค์กรใหมี้รูปแบบเป็นองค์กรแห่งการ เรียนรู้ (Learning Organization) ซึ่งเป็นการสร้างองค์กร ให้มีทักษะ การรับการเปลี่ยนรูป การดัดแปลงความรู้ การมีพฤติกรรมที่สะท้อนออกมาเป็นความรู้ใหม่ และการ หยั่งรู้ (6) การจัด สรรทรัพยากรและงบประมาณ เพื่อ สนับ สนุนการบรรลุเป้าหมาย โดยองค์กรต้องเลือกกลยุทธ์ ที่มีความเหมาะสม (Strategic Fit Model) กับจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค และสิ่งแวดล้อมภายนอก องค์กร ซึ่งต้องมีการจัดสรรทรัพยากร และงบประมาณ ที่มีอยู่ให้เหมาะสม เพื่อสนับสนุนให้สามารถบรรลุ เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ


 Abstract
                 " Thailand 4 . 0 " is the policy vision of Thailand's economic development or the economic development model of the government. Under the leadership of General Prayuth Chansaacha, Prime Minister and Head of the National Peace Corps ( KBC) , who came to the country on the vision of " stable, prosperous and sustainable" with the mission to drive reform of the country To adjust the direction of the system and create a way to develop the country. Cope with new opportunities and threats. Quick change Skills in the 2 1 st century. Skills to focus on knowledge management. Information sharing ( 5) Creating corporate learning and experiential learning. Organization of Innovation Must be committed to the learning organization. And to develop the organization is a learning organization which is to create organizations to acquire trans formation skills. Adaptation Behavior is reflected in new knowledge. (6) Resource allocation and budgeting. To support the achievement of goals. Organizations must choose the right strategy ( Strategic Fit Model) with strengths, weaknesses, opportunities, obstacles and external environment. The resources and budget must be appropriately allocated. To support the achievement of goals effectively.

Author Biography

คฑาวุฒิ สังฆมาศ, เกรียงไกร โพธิ์มณี และปริยาภร เอี่ยมสำลีPublished
2018-02-21
How to Cite
และปริยาภร เอี่ยมสำลี, คฑาวุฒิ สังฆมาศ, เกรียงไกร โพธิ์มณี. นวัตกรรมสร้างสรรค์ทางธุรกิจเพื่อการส่งออกกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0. วารสาร บัณฑิตศาส์น, [S.l.], v. 15, n. 2, p. 124-132, feb. 2018. Available at: <http://ojs.mbu.ac.th/index.php/ju/article/view/75>. Date accessed: 20 july 2019.