แนวทางการพัฒนาความรู้ทัศนคติและพฤติกรรมการควบคุมระดับน้ำตาลใน เลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลิน จังหวัดปทุมธานี

( Guidelines for Developing Knowledge, Attitude, and Blood Sugar Controlling Behaviors of Diabetic Patients with Non-Insulin Dependence at Pathumthani)

  • สมจิตร ชัยยะสมทุร, วลัยนารี พรมลา

Abstract

               การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วย เบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลิน จังหวัด ปทุมธานี จำนวน 98 คน (Power = .80, Effect size = .40) แต่ผู้วิจัย สามารถเก็บข้อมูลได้จริง 75 คนเลือกกลุ่มตัวอย่าง แบบเฉพาะเจาะจงตามคุณสมบัติที่กำหนด เครื่องมือ ที่ใช้ประกอบด้วย แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล แบบสอบถามทัศนคติ และแบบสอบถามพฤติกรรม การควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือด ตรวจสอบสอบความ เที่ยงได้ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาครอนบาค เท่ากับ .92 และ.89 ตามลำดับแบบสอบถามความรู้เกี่ยวกับโรค เบาหวาน นำไปหาค่าความเชื่อมั่น KR 20 ได้ค่าความ เชื่อมั่น .72 วิเคราะหข้อมูลด้วยค่าสถิติเชิงพรรณนา และค่าโดยใช้สถิติถดถอยพหุคูณ (Regression )
              ผลการวิจัยพบว่า ผู้ป่วยเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลิน ส่วนใหญ่มีความรู้ในระดับปานกลาง คิดเป็น ร้อยละ 57.33 (Mean = 14, SD = .59) ทัศนคติอยู่ใน ระดับสูง คิดเป็นร้อยละ 53.33 (Mean = 41.58, SD = .58) และพฤติกรรมการควบคุมระดับนํ้าตาลใน เลือดอยู่ในระดับปานกลาง (Mean = 35.02, SD = .42) ความรู้ และทัศนคติมีความสัมพันธ์ทางบวก ในระดับปานกลาง กับพฤติกรรมการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดบั .05 (r = .66 และ .54 ตามลำดับ)
              สำหรับแนวทางการพัฒนาความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของ ผู้ป่วยเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลิน พบว่า ต้องมีการสนับสนุนส่งเสริมองค์ความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน อย่างต่อเนื่อง และจริงจัง เพื่อปรับ เปลี่ยนทัศนคติ เกี่ยวกับโรค และมีการส่งเสริมพฤติกรรมการปฏิบัติ  ตนเพื่อ ควบคุมระดับ น้ำตาลในเลออด ทั้งการรับประทาน อาหาร การดูแลสุขภาพทั่วไป และการรับประทานยา อย่างต่อเนื่อง เป็นต้น รวมถึงมีการติดตามเพื่อให้ ผู้ป่วยตระหนักถึง ความสำคัญในประเด็น ดังกล่าว


 Abstract
               The purpose of this descriptive study was to build guidelines to develop knowledge, attitude, and blood sugar controlling behaviors of diabetic patients with non-insulin dependence in Pathumthani Province. The study samples were consisted of 98 patients. (Power .80, Effect size .25) but only 75 could participate in the project. Data were collected using the demographic data record form, the attitude questionnaire, the knowledge questionnaire, and the blood sugar controlling behaviors of diabetic Patients of with non-insulin dependence questionnaire. The reliability test was conducted using Cronbach’s alpha which were at .92, .88, consecutively, and KR 20 was at .72. Pearson’s Product Moment Correlation were used for data analysis. The results of the study were at following.
               The knowledge related to diabetic mellitus of the patients at moderate level 57.33% (Mean = 14, S.D = .59), the attitude were at medium level 53.33% ( Mean = 41.58, SD = .58), and the blood sugar controlling behaviors of diabetic patients with noninsulin dependence were at medium level (Mean = 35.02, SD = .42). The relationship knowledge, attitude and blood sugar controlling behaviors of diabetic patients with noninsulin dependence were statically significant difference . 0 5 ( r = . 66 and .54 consecutively). The guidelines for developing knowledge, attitude, and patients’ behaviors
               Continuous support to promote knowledge about diabetes in order to change attitudes about disease. And should the promoting behaviors to control blood sugar levels. Especially general health care and taking medication, as well as follow-up in order to make patients aware of the importance of such things.

Published
2018-02-21
How to Cite
วลัยนารี พรมลา, สมจิตร ชัยยะสมทุร,. แนวทางการพัฒนาความรู้ทัศนคติและพฤติกรรมการควบคุมระดับน้ำตาลใน เลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลิน จังหวัดปทุมธานี. วารสาร บัณฑิตศาส์น, [S.l.], v. 15, n. 2, p. 111-123, feb. 2018. Available at: <http://ojs.mbu.ac.th/index.php/ju/article/view/74>. Date accessed: 20 july 2019.