การรับรู้และพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน

(Factors Influencing to Self – Care Behaviors of Patients Diabetes mellitus at Pathumthani Province)

  • ภาณุมาศ ไกรสัย, วลัยนารี พรมลา

Abstract

            การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย เพื่อ ศึกษาการรับรู้ และพฤติกรรมการดูแลตนเองของ ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ในจังหวัด ปทุมธานี กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 88 คน (Power = .80, Effect Size = .30) โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงตามคุณสมบัติ ที่กำหนด เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย แบบสอบถาม ข้อมูลส่วนบุคคล แบบสอบถามพฤติกรรมการดูแล ตนเอง และแบบสอบถามการรับรู้ภาวะสุขภาพตรวจสอบ ความเที่ยงได้ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาครอนบาค เท่ากับ .92 และ.89 ตามลำดับวิเคราะห์ข้อมูลด้วย ค่าสถิติเชิงพรรณนา และค่าโดยใช้สถิติถดถอยพหุคูณ (Regression) และทดสอบระดับนัยสำคัญที่ระดับ .05
            ผลการวิจัย
            1. พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วย โรคเบาหวานส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็น ร้อยละ 51.13 ส่วนรายด้าน พบว่า ด้านจิต ใจ อารมณ์ และสังคมอยู่ในระดับสูง และด้านอื่นๆอยู่ในระดับปานกลาง (Mean = 32.47, SD = .53)
            2. การรับรู้ภาวะสุขภาพของผู้ป่วยโรค เบาหวานอยู่ส่วนใหญ่อยู่ในระดับ สูง คิดเป็นร้อยละ 51.13 และในแต่ละด้านก็อยู่ในระดับสูง (Mean = 38.75, SD = .48)
            3. การรับรู้ภาวะสุขภาพ สามารถร่วมกันพยากรณ์ พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรค เบาหวาน ร้อยละ 59.80 (R =.598, p < .05) อย่างมี นัยสำคัญทางสถิติ


ABSTRACT
            The purpose of this descriptive study was to examine factors influencing to self - care behavior of the patient’s Diabetes mellitus. The study samples were consisted of 126 patients. (Power .80, Effect size .25). Data were collected using the demographic data record form, the self - care behavior of the patients Diabetes mellitus questionnaire, the social support questionnaire, and the health belief of the patients Diabetes mellitus questionnaire. The reliability test was conducted using Cronbach’s alpha which were at .82, .86, and .78 consecutively. Descriptive statistics and Pearson’s Product Moment Correlation were used for data analysis. The results of the study showed that
              1. Self - care behavior of the patients diabetes mellitus were at moderate level (Mean = .145, SD = .34)
              2. The social support of the patients diabetes mellitus were at high level ( Mean = .138, SD = .48)
              3. The health belief of the patients Diabetes mellitus were at high level ( Mean = .139, SD = .38)
              4. The factors to social support, Health Perceives, were significant predictors with Self - care behavior of the patients diabetes mellitus accounted for 48.35 % (F = 15.230, p < .05)

Published
2018-02-21
How to Cite
วลัยนารี พรมลา, ภาณุมาศ ไกรสัย,. การรับรู้และพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน. วารสาร บัณฑิตศาส์น, [S.l.], v. 15, n. 2, p. 101-110, feb. 2018. Available at: <http://ojs.mbu.ac.th/index.php/ju/article/view/73>. Date accessed: 20 july 2019.