บทบาทของอิหม่ามในการพัฒนาชุมชนมุสลิม : กรณีศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Imam's role in the development of the Muslim community: A case study of Ayutthaya

  • พิสิฐ โอ่งเจริญ

Abstract

                 การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อ ศึกษาบทบาทของอิหม่ามในการพัฒนาชุมชนมุสลิมด้าน การเมืองการปกครอง ด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคม ตาม พระราชบัญญัติ การบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ.2540 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล (อายุ, ระดับการศึกษาภาคสามัญ , ระดับการศึกษาภาคศาสนา, ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง, และการดำรงตำแหน่งอื่นใน ชุมชน) ที่มีผลกระทบกับบทบาทของอิหม่ามในการพัฒนา ชุมชนมสุลิม 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ลักษณะสภาพที่อยู่ อาศัยระหว่างชุมชนเมือง (เขตเทศบาล) และชุมชนชนบท (นอกเขตเทศบาล) ที่มีผลกระทบกับบทบาทของอิหม่ามในการ พัฒนาชุมชนมุสลิม 4) เพื่อศึกษาปัญหา และอุปสรรค ตลอดจนการแก้ไขปัญหาในการพัฒนาชุมชนของอิหม่าม ปัญหา และอุปสรรคในการพัฒนาชุมชนของอิหม่าม เกิดจาก ตัวของอิหม่าม ประชาชน (สัปปุรุษ) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 1) การได้มาหรือที่มาของผู้นำ (อิหม่าม) ในระดับต่าง ๆ ได้มาจากการเลือกตั้งนั้น ซึ่งขัดกับหลักการศาสนา ก่อใหเ้กิด ความแตกแยกในชุมชนมสุลิม ทุกระดับ 2) ผู้นำ (อิหม่าม) ใน ระดับต่าง ๆ บางคนมีคุณสมบัติที่ไม่เหมาะสม ไม่คู่ควรแก่ การดำรงตำแหน่งในองค์กรศาสนา 3) ผู้นำ (อิหม่าม) ไม่ได้ สะท้อนความเป็นตัวแทนของจำนวนประชาชนมุสลิมใน พื้นที่ที่แท้จริง กับเปิดโอกาสใหผู้มี้อิทธิพล และมีฐานะทาง เศรษฐกิจเข้าสู่ตำแหน่งในระดับต่างๆได้โดยง่าย 4) การได้มา ซึ่งผู้นำ (อิหม่าม) ในระดับต่าง ๆ มีข้อครหาเรื่องการล็อบบี้ โดยกลุ่มผู้มีสิทธิลงคะแนนออกเสียง และจูงใจให้ไป ลงคะแนนด้วย เงินและหรือการอำนวยความสะดวกในด้าน ต่าง ๆ ก่อใหเ้กิด ความเสื่อมเสียต่อเกียรติยศของผู้ดำรง ตำแหน่งในระดับต่าง ๆ ก่อใหเ้กิดความเสียหาย ต่อภาพพจน์ ของชุมชนมุสลิมโดยรวม 5) การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิใน ระดับต่าง ๆ เป็นอำนาจของผู้นำนั้นแต่เพียงผู้เดียว จึงทำให้ เกิดข้อครหาว่ามีการซื้อตำแหน่ง และได้ผู้ทรงคุณวุฒิที่มี คุณสมบัติไม่เหมาะสมกับการดำรงตำแหน่งในการบริหาร องค์กรศาสนา ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาในการ พัฒนาชุมชนของผู้นำ (อิหม่าม) มีดังนี้ 1) ให้กำหนดให้ ที่มาของผู้นำ (อิหม่าม) ในระดับต่างๆ ให้ได้มาจากการ ปรึกษาหารือ (มุเชาวะเราะฮ์) กันเองในระหว่างผู้สมัครใจอาสา เข้ามารับการคัดเลือกด้วยกันเองโดยมีกติกาว่า จะต้องไม่ เสนอตนเองเข้ารับการดำรงตำแหน่งนั้น ๆ 2) ให้กำหนด คุณสมบัติด้านการศึกษาสายศาสนา และสายสามัญ รวมถึง คุณสมบัติอื่น ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่ง ผู้นำ (อิหม่าม) ในระดับต่าง ๆ ที่เหมาะสมในการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบและคู่ควรกับตำแหน่งอย่างแท้จริง


 Abstract
                 The study has the following objectives. 1) To study the role of imam in the Muslim community, political, economic, and social organization Act 2540 Islamic 2) to study the relationship between personal factors (age, education level, Region. General, religion, education level, length of tenure, and tenure in the community) has an impact on the role of imam in the Muslim community. 3) To study the relationship between urban style housing conditions (municipalities) and rural communities (municipalities) that have an impact on the role of imam in the Muslim community, 4) to study the problems and obstacles. As well as problems in the development of the Imam. Barriers to the development community, the imam of the Imam (Sappuruk) and its related entities. 1) Acquisition of a leader (imam) at various levels have elected it. Which is contrary to religious principles causing a rift within the Muslim community at all levels. 2) Leader (imam) at various levels, some features are not appropriate. Not worthy of the position in religious organizations. 3) Leader (Imam) do not reflect the representation of Muslims in public. The real area the opportunity to influence and economic position to the position at various levels easily. 4). Acquisition of a leader (Imam) in a scandal in the lobby. By the vote and to vote with money and incentivize or facilitate the activities causing damage to honor those who served at various levels. Causing damage to the image of the Muslim community as a whole. 5) The appointment of a panel of experts at various levels. As the leader of the sole. The cause of the accusation that they are purchasing position. The luminaries are not suitable for the position in religious organizations. Recommendations problems in developing community leaders (imams) are as follows: 1) To determine the source of the leader (imam) at various levels to the consultation. (Surah Muhammad Jawad Cua Lo) during the friendly volunteers came voluntarily enrolled themselves with the rules. Must not offer themselves to the position of the other two). To qualify for education in Islamic and ordinary. Other features include: In order to derive the leader (imam) at different levels appropriate to fulfill the role and responsibilities truly worthy of the position.

Published
2018-02-21
How to Cite
โอ่งเจริญ, พิสิฐ. บทบาทของอิหม่ามในการพัฒนาชุมชนมุสลิม : กรณีศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา. วารสาร บัณฑิตศาส์น, [S.l.], v. 15, n. 2, p. 79-88, feb. 2018. Available at: <http://ojs.mbu.ac.th/index.php/ju/article/view/71>. Date accessed: 23 july 2019.