ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาคเหนือ

Factors Affecting Achievement Motivation of the Provincial Electricity Authority Employees in Norther Area 3

  • ดาบส งามศรีขำ

Abstract

               การวิจัยเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ ของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 ภาคเหนือ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลแรงจูงใจใฝ่ สมัฤทธิ์ ของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาคเหนือ โดยใช้ แบบสอบถามที่ผู้วิจัย สร้างขึ้น มีค่าความน่าเชื่อถือเท่ากับ .938 ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองและทีมงาน จาก ประชากรกลุ่มตัวอย่างในเขตพื้นที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาคเหนือ จำนวน 330 คน ในระหว่างเดือน มิถุนายน 2555 – กันยายน 2556 นำมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม คอมพิวเตอร์สำเร็จรูปทางสถิติเพื่อวิเคราะห์หาค่าทางสถิติ ได้แก่จำนวนร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) หาค่าความ สัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธ์ิของ พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 ภาคเหนือ โดยใช้สถิติ หาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (Correlation) ของ Pearson’s Correlation และการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) การวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ ตามลำดับความสำคัญของตัวแปรที่เข้าสมการ (Stepwise Multiple Regression Analysis) พนักงานการไฟฟ้าของการ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 3 ภาคเหนือ ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มี อายุอยู่ในช่วง 51 – 60 ปี การศึกษาอยู่ในระดับ อนุปริญญา หรือเทียบเท่า รองลงมาคือระดับ ปริญญาตรี ส่วนใหญ่มี สถานภาพสมรสแล้ว อยู่ด้วยกัน โดยมีอายุ การทำงาน 31 ปี ขึ้นไป รองลงมาอยู่ในระหว่าง 21-30 ปี ซึ่งมีรายไดต้ ่อเดือน 10,000-20,000 บาท และรองลงมาอยู่ในช่วง 20,001 – 30,000 บาท


 Abstract
                   The study of factors that affect the motivation of the Electricity Authority Area 3 Northern purposes. To study the factors that affect motivation of employees to the three northern regional electricity using a questionnaire created equal credibility. 938 researchers collect data themselves and the team. The sample population in the district the Provincial Electricity Authority Area 3 north of 330 people during the month of June 2555 - September 2556 were analyzed using a computer program statistics to analyze statistics include percentage (Percentage) value. Average (Mean) and standard deviation (Standard Deviation) evaluate the relationship of the factors that affect the motivation of the employees of the three northern regional electricity using statistical correlation. (Correlation) of Pearson's Correlation and analysis of multiple regression (Multiple Regression Analysis) analysis of multiple regression based on the priorities of variables into the equation (Stepwise Multiple Regression Analysis) Sales Electricity Electricity Authority Area 3 Northern Division. are male In the last 51-60 years, enrolled in a diploma or equivalent. The second was an undergraduate. Most of them were married and living together. The last 31 years working in minor between 21-30 years old, whose monthly income. 10,000-20,000 baht and a minor in the range 20001-30000 baht.

Published
2018-02-21
How to Cite
งามศรีขำ, ดาบส. ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาคเหนือ. วารสาร บัณฑิตศาส์น, [S.l.], v. 15, n. 2, p. 59-67, feb. 2018. Available at: <http://ojs.mbu.ac.th/index.php/ju/article/view/69>. Date accessed: 20 july 2019.