ปัจจัยทื่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาการประกอบธุรกิจส่งออกสินค้าชายแดน ไทยและกัมพูชา กรณีศึกษา จังหวัดสระแก้ว

Factors Affecting the Development of Exports Along the Thai-Cambodian Border: A Case Study of Sakaeo Province.

  • สมาน บูชารัตนชัย

Abstract

                 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ระดับ ปัจจัย ที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาการประกอบธุรกิจส่งออก สินค้าชายแดนไทย และกัมพูชา จังหวัดสระแก้ว 2) ระดับ การพัฒนาการประกอบธุรกิจส่งออกสินค้าชายแดนไทย และ กัมพูชา จังหวัด สระแก้ว 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง ปัจจัย ที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนา การประกอบธุรกิจส่งออก สินค้าชายแดนไทย และกัมพูชา กับการพัฒนาการประกอบ ธุรกิจส่งออกสินค้า ชายแดนไทย และกัมพูชา จังหวัด สระแก้ว ประชากรกลุ่มตัว อย่างที่ใช้ในการวิจัย ครั้งนี้คือ ผู้ประกอบธุรกิจส่งออกสินค้า ชายแดนไทย และกัมพูชา ที่ แจ้ง รายชื่อเป็นผู้ส้งออกไว้ทีด่านศุลกากรอรัญ ประเทศ จังหวัดสระแก้ว จำนวน 269 คน เครื่องมือที่ใช้ในการ รวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้สถิติ เชิงพรรณนา ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติ สหสัมพันธ์ และสถิติเชิงอนุมาน การถดถอยเชิงพหุคูณ ผลการศึกษาพบว่า
                 1) ปัจจยั ที่มีอิทธิพลต่อการประกอบธุรกิจ ส่งออกสินค้าชายแดนไทย และกัมพูชา ในภาพรวม มี ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย 3.22 เมื่อ พิจารณาเป็นรายด้าน ตามลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ลำดับแรก คือ ด้านสถานะของผู้ประกอบการไทย และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านนโยบายการเมือ ง การต่างประเทศ
                 2) การพัฒนาการประกอบธุรกิจส่งออกสินค้า ชายแดนไทยและกัมพูชา จังหวัด สระแก้ว โดยภาพรวม มี ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.70 เมื่อ พิจารณาเป็นรายข้อตามลำดบั ค่าเฉลี่ยจากมากไปหา น้อย ลำดับแรก คือความต้องการขยายธุรกิจของ ผู้ประกอบการออกไปมากกว่านี้ ส่วนขอ้ที่มีค่าเฉลี่ยน้อย ที่สุด คือ การมีส่วนแบ่งการตลาดตามประเภทธุรกิจที่ ผู้ประกอบการดำเนินการอยู่ เป็นที่น่าพอใจ
                 3) ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยที่มี อิทธิพลต่อการพฒั นาการประกอบธุรกิจส่งออกสินคา้ ชายแดนไทย-กัมพูชา ด้านสถานะผู้ประกอบการไทย และความก้าวหน้า ทางคมนาคมและเทคโนโลยี มีความ สัมพันธ์กับการพัฒนาการประกอบธุรกิจส่งออกสินค้า ชายแดนไทยและกัมพูชา จังหวัด สระแก้ว โดยมีความ สัมพันธ์กัน ในทิศทางเดียวกัน ส่วนปัจจัย กลยุทธ์การตลาด ความแตกต่างของสภาพสังคม และวัฒนธรรม นโยบาย การเมืองต่างประเทศ กฎระเบียบการค้าระหว่างประเทศ นโยบายส่งเสริมทางด้านเศรษฐกิจ และการปฏิบัติหน้าที่ ของเจา้หน้าที่ภาครัฐ ไม่มีความสัมพันธ์กับการพัฒนาการ ประกอบธุรกิจส่งออกสินค้า ชายแดนไทยและกัมพูชาจังหวัดสระแก้ว


 Abstract
                 The objectives of this study were: 1) to study the level of factors influencing the development of the export business along Thai - Cambodian border in Sakaeo Province, 2) to study the level of development of the export business along Thai - Cambodian border in Sakaeo Province, and 3) to find out factors that influencing upon the development of the export business along Thai-Cambodian border in Sakaeo Province.
                 The samples consisted of 269 exporters that registered with the Arunyaprathet Custom of export business along Thai - Cambodian border in Sakaeo Province. The instrument for collecting data was a questionnaire. The Statistics for analyzing data were percentage, mean, standard deviation and multiple regression analysis.
                It was found from the study that: 1) Overall, Factors influencing the development of the export business along Thai - Cambodian border is at a moderate level averaging 3.22 out of 5.00. Individually, the most influential was the situation of exporter while the political policy were the less influential, 2) Overall, the development of the export business along Thai-Cambodian border in Sakaeo Province was at a high level averaging 3.70. Considered each items: the factor of production is the most development and the less development being the competitive strategy.
               Hypotheses testing results showed that there were two factors that influenced the development of exports along Thai-Cambodian border in Sakaeo Province the situation of Thai exporter and the advancement of communication and technology. The relationships were in the same direction. While the factors of marketing strategy, social and cultural difference, foreign political policy, commercial law within countries, economic support policy, and civil servants performance had no relationships or influence over the development of exports along Thai-Cambodian border in Sakaeo Province.

Published
2018-02-21
How to Cite
บูชารัตนชัย, สมาน. ปัจจัยทื่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาการประกอบธุรกิจส่งออกสินค้าชายแดน ไทยและกัมพูชา กรณีศึกษา จังหวัดสระแก้ว. วารสาร บัณฑิตศาส์น, [S.l.], v. 15, n. 2, p. 46-58, feb. 2018. Available at: <http://ojs.mbu.ac.th/index.php/ju/article/view/68>. Date accessed: 20 july 2019.