ตัวแบบการตลาดของธุรกิจสถานความงามดูแลผิวหน้าและผิวพรรณ

Marketing Model of Skin and Face Care’s Shop Business

  • กฤษฎาพร เอก

Abstract

บทคัดย่อ
                 การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาระดับ ความสำคัญของส่วนประสมการตลาด พฤติกรรมการ ใช้บริการของลูกค้า สถานความงามดูแลผิวหน้า และ ผิวพรรณวุฒิศักด์ิ เปรียบเทียบระดับ ความสำคัญของ ส่วนประสมการตลาดของสถานความงามดูแลผิวหน้า และผิวพรรณวุฒิศักดิ์จำแนกตามลักษณะพื้นฐานส่วน บุคคลของลูกค้า หาความสัมพันธ์ระหว่างระดับความสำคัญ ของส่วนประสมการตลาดกับพฤติกรรมการใช้บริการ เสนอตัวแบบการตลาดของธุรกิจสถานความงามดูแล ผิวหน้า และผิวพรรณวุฒิศักด์ิคลินิก กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 385 คนโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ แบบสอบถามเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา โดยใช้มาตร วัดแบบ Likert Scale 5 ระดับการวิเคราะห์ข้อมูลใช้ โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ สถิติที่ใช้คือ ค่าความถี่ ค่า ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการจัดลำดับ สำหรับ การทดสอบสมมติฐาน โดยใช้ One Way ANOVA, และวิเคราะหค์ วามแตกต่างรายคู่น้อยที่สุดด้วย LSD (Least Significant Different) โดยกำหนดระดับ นัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 ความสัมพันธเ์พียรสัน เสนอ ตัวแบบความสำเร็จของโรงงานอุตสาหกรรมด้วยการ วิเคราะห์การถดถอยเชิงซ้อนเชิงพหุคูณ ผลการวิจัย ดังนี้ 1. ผู้ตอบแบบสอบถามสถานความงามส่วน ใหญ่เป็นเพศหญิงจำนวน 283 คน คิดเป็นร้อยละ 73.5 อายุ 21 – 30 ปี จำนวน 155 คนคิดเป็นร้อยละ40.3 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001 – 30,000 บาท จำนวน 210 คน คิดเป็นร้อยละ 54.5 ระดับการศึกษา ปริญญาตรี จำนวน 192 คน คิดเป็นร้อยละ 49.9 และอาชีพส่วนใหญ่ เป็นพนักงานบริษทั เอกชน/ธุรกิจส่วนตัว 204 คนคิดเป็น ร้อยละ 53.0
             2. พฤติกรรมการใช้บริการผิวหน้าส่วนใหญ่เพื่อ รักษาสิวฝ้า/จุดด่างดำ /แผลเป็น จำนวน 155 คน คิด เป็นร้อยละ 40.3 เพื่อลดรอยแผลเป็น/จดุด่างดำ จำนวน 158 คิดเป็นร้อยละ 41.0 ผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจไป ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นเพื่อน จำนวน 170 คิดเป็นร้อยละ 44.2 ช่วงเวลาที่ใช้บริการส่วนใหญ่มาใช้บริการสถาน ความงามในเสาร์/ อาทิตย์/ วันหยุดราชการจำนวน 178 คน คิดเป็นร้อยละ 46.2 ความถี่ในการใช้บริการส่วนใหญ่ใช้ บริการโดยการตามคอร์สที่ซื้ออย่างต่อเนื่องจำนวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 31.6
             3. ระดับความสำคัญของส่วนประสม การตลาดสถานความงามดูแลผิวหน้าและผิวพรรณ โดยในภาพรวมเฉลี่ย ด้านบุคลากร ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านกายภาพ และด้านกระบวนการให้บริการลูกค้า ให้ความสำคัญระดับมาก ส่วนด้านการจัดจำหน่าย ด้านราคา และด้านการส่งเสริมการตลาด ลูกค้า ให้ ความสำคัญ ปานกลาง อย่างไรก็ตามหากพิจารณาราย ด้านจากค่าเฉลี่ย พบว่า ลำดับแรกด้านบุคลากร (3.90) รองลงมาด้านผลิตภัณฑ ์ (3.84) ลักษณะกายภาพ (3.69) ด้านกระบวนการให้บริการ (3.54) และด้านการจัดจำหน่ายลูกค้าความสำคัญมาก เรียงตามลำดับส่วน ด้านราคา (3.40) และด้านการส่งเสริมการตลาด (3.24) ลูกค้าให้ความสำคัญปานกลางเรียงตามลำดับ
             1. การทดสอบสมมติฐาน
                      4.1 ลูกค้าที่มีเพศ สถานภาพสมรส แตกต่างกันส่วนลูกค้า ที่มีอายุ ระดับ การศึกษา อาชีพ แตกต่างให้ระดับ ความสำคัญส่วนประสมการตลาดสถาน เสริมความงามไม่แตกต่างกันให้ระดับ ความสำคัญ ส่วน ประสมการตลาดสถานเสริมความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคญัทางสถิต ที่ระดับ .05
                      4.2 พฤติกรรมการใช้บริการของลูกค้า ด้าน ช่วงเวลาที่ใช้บริการ และด้านผู้มีส่วนรวมในการตัดสินใจ ใช้บริการกับ ส่วนประสมการตลาดในภาพรวมเฉลี่ยมี ความสัมพันธ์กันปานกลางทิศทางเดี่ยวกัน ส่วนพฤติกรรม การใช้บริการของลูกค้าด้านความถีในการใช้บริการสถาน ความงามกับ ส่วนประสมการตลาดในภาพรวมเฉลี่ยมี ความสัมพันธ์กันระดับตํ่าทิศทางเดี่ยว
            2. ตัวแบบการตลาดของธุรกิจสถานความ งามดูแลผิวหน้า และผิวพรรณ = 177.956 + 9.204 ด้าน บุคคลากร + 9.032 ด้านผลิตภัณฑ์ + 8.239 ด้าน ลักษณะกายภาพ + 6.172 ด้านกระบวนการให้ บริการ + 4.466 ด้านการส่งเสริมการตลาด + 3.119 ด้านราคา โดยมีระดับความเชื่อมั่น ร้อยละ 78 


 Abstract
            The purposes of this research were evaluated the importance and compared marketing mix factors, services users behavior factors, relationship between marketing mix factors and services users behavior factors, marketing model of Wuttisak Clinic Skin and Face Care’s Shop business based on an accidental sampling sample size were 385 customers. Statistical treatments used included frequency, percentage, mean, standard deviation, ranking, One Way ANOVA, compare Least Significant Different (LSD), Pearson Correlation, and Multiple Regression Analysis to created marketing model. The analysis was conducted by computer program.
            1. The majority of the customers were female 283 respondents (73.5%), their age 21 – 30 years old 155 respondents (40.3%), average income per month more than 15,001 – 30,000 Baht 210 respondents (54.5%),education attend bachelor degree 192 respondents (49.9%), their occupation employees of private company 204 (53.0%),
            2. Finding indicated that majority of service used were face care/alkaline black dot/ scar/ 155 respondents (40.3%) reduced scar/ alkaline black dot 158 respondents (41.0%), friend was person who had influent in decision making 170 respondents (44.2%), majority services user on Saturday/Sunday /holiday 178 respondents (46.2%) and the frequency were follow the course of service they had buy 122 respondents (31.6%)
            3. Finding indicated that all area of studies became marketing mix, employees, products, physical environment, and service provider process were high significance level, but in the area of place, price, and marketing promotion area were moderate level. However, the raking by mean in term of the marketing mix were employees ( = 3.90), product ( = 3.84), physical environment salesman ( = 3.69), place area respectively, but in price ( = 3.40) and marketing promotion area ( = 3.24) respectively
            4. Hypothesis tested found that there were significant different of important level of marketing mix factors classified by gender, married status, but there were not significant different in age, occupation, and education attend at level .05
            5. Finding indicated the relative between marketing mix and service user behavior namely period user, person which influent decision making were moderate level positive direction, but frequency of user was low level positive direction
            6. Marketing Model and Service Using of Skin and Face Care’s Shop = 7.956 +9.204 employees + 9.032 product + 8.239 physical environment + 6.172 service provider process + 4.466 marketing promotion +3.119 price area, with significant level 78 %

Published
2018-02-21
How to Cite
เอก, กฤษฎาพร. ตัวแบบการตลาดของธุรกิจสถานความงามดูแลผิวหน้าและผิวพรรณ. วารสาร บัณฑิตศาส์น, [S.l.], v. 15, n. 2, p. 32-45, feb. 2018. Available at: <http://ojs.mbu.ac.th/index.php/ju/article/view/67>. Date accessed: 20 july 2019.