การสร้างเสริมและพัฒนาฐานปัญญาเยาวชน

  • รัฐรพี พิพัฒนวงศ์

Abstract

บทคัดย่อ
              การสร้างฐานปัญญาให้เยาวชนในปัจจุบันนั้น นอกจากจะเน้นการสร้างเสริมความรู้เพื่อการ ประกอบวิชาชีพแล้ว ยังมีความจำเป็นต้องสร้าง ฐานปัญญาเชิงจริยธรรมให้กับเยาวชนควบคู่กัน ไปด้วย จึงได้นำแนวทางการเสริมสร้างและพัฒนา ปัญญาแนวพุทธที่ปรากฏในปัญญาสูตรมาประยุกต์ ใช้ให้เหมาะสมกับเยาวชน โดยมุ่งเสริมสร้างฐาน ปัญญาสำคัญ 2 ส่วนคือ 1) สัมมาทิฏฐิและการคิด อย่างมีวิจารณญาณ 2) การทำงานร่วมกับผู้อื่น โดย อาศัยหลักการ 8 ประการในปัญญาสูตรมาอธิบาย กระบวนการสร้างปัญญากล่าวคือ
             การสร้างสัมมาทิฏฐิและการคิดอย่างมี วิจารณญาณนั้น เริ่มจากบุคคลคือ ผู้ปกครองและ ครู รวมถึงเพื่อนร่วมชั้นเรียนด้วย ซึ่งอาจสั่งสอน โดยตรงหรือการแสดงพฤติกรรมที่ดีให้ดูเป็นตัวอย่าง และปัจจัยสำคัญอีกประการหนึ่งคือ วิธีการสอนที่มี ประสิทธิภาพ ซึ่งต้องใช้เหตุผลในการอธิบายให้เด็ก เข้าใจมิใช่การบังคับให้เชื่อตาม เช่น สัมมาทิฏฐิคือ อะไร ประกอบด้วยอะไรบ้าง มีเป้าหมายอะไร แต่ละ ข้อนั้นมีเหตุผลในการปฏิบัติอย่างไร โดยใช้หลัก พหูสูต 5 ในการเรียนเพื่อให้เด็กจำได้แม่นยำ เข้าใจ ทั้งกระบวนการ นำไปใช้ได้ถูกต้อง นอกจากนี้ ยัง ต้องฝึกฝนการทำงานร่วมกับผู้อื่นผ่านกิจกรรมเพื่อ ส่วนรวม เพื่อให้เด็กรู้จักการวางแผน การแก้ปัญหา การเสียสละและการให้อภัยซึ่งกันและกัน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม การสร้างฐานปัญญาจะสมบูรณ์ได้ ต้องอาศัยหลักการข้อที่ 8 ในปัญญาสูตร คือ การ พิจารณาความไม่เที่ยงในสิ่งทั้งปวงและปล่อยวางได้ ซึ่งจะทำให้เด็กจะมีวุฒิภาวะ เข้าใจโลกและชีวิตตาม ความเป็นจริง


Abstract
             The founding of implanting of intellects into modern youths could be simultaneously done not only on that of vocational enhancement but also on that of virtue one. The way of such enhancement presented in Paññasutta of Buddhism teachings should be practically applied on such implanting. Two parts of the intellect implanting must be focused; 1) the Right View and critical thinking, and 2) Cooperative working. The implanting process must rely on the 8 principles ofthe Wisdom Discourse.
               The implementation of the Right View and critical thinking could start from proper persons; parents, teachers, and classmates. The process may be done through direct teaching or through exemplified wholesome behaviors. Some major factors must be considered such as the effectiveness of the teaching methods; proper reasoning must be clearly explained to let the learners willingly believe. For example, the meaning of the Right View, the components of the Right View, the goals of the Right View, the reasons to follow the practices of each goal. Moreover, the 5 ways of the well-taught man or Bahussutta must be applied on the processes to let the learners has their accurate memory, complete understand, and effective application. Additionally they should be trained to work in team to provide public benefit. They must be trained to understand how to make an effective plan, how to completely solve problems, and how to mutually sacrifice and forgive, ect.. However, to gain the completeness of such implanting, the 8th principle of the Wisdom Discourse must be practically applied, such the 8th one mentions about the consideration of the uncertainty of beings and the way to abandon such the things. Such the told one could originate the conditions of right responsibilities and right understanding of beings and world on the trained youth finally.

Author Biography

รัฐรพี พิพัฒนวงศ์

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

Published
2018-02-20
How to Cite
พิพัฒนวงศ์, รัฐรพี. การสร้างเสริมและพัฒนาฐานปัญญาเยาวชน. วารสาร บัณฑิตศาส์น, [S.l.], v. 14, n. 2, p. 93-102, feb. 2018. Available at: <http://ojs.mbu.ac.th/index.php/ju/article/view/63>. Date accessed: 20 july 2019.