การศึกษาจริยธรรมของเทวดาประจำธรรมชาติ ตามทัศนะพระพุทธศาสนาเถรวาท

  • พระวิชาญ ภทฺทธมฺโม (ดำดี)

Abstract

บทคัดย่อ
                การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย 3 ประการ คือ (1) ศึกษาเทวดาที่ปรากฏในคัมภีร์พระพุทธ ศาสนา (2) เทวดาประจำธรรมชาติและจริยธรรม (3) ศึกษาจริยธรรมของเทวดาที่มีคุณค่าต่อการพัฒนา ชีวิตในทางพระพุทธศาสนาผลการศึกษาพบว่า
                (1) ศึกษาเทวดาที่ปรากฏในคัมภีร์พระพุทธ ศาสนา หมู่เทพชาวสวรรค์เป็นคำรวมเรียก ชาว สวรรค์ทั้งเพศชายและเพศหญิง มีปรากฎ3 ประเภท คือ (1) สมมติเทพ (2) อุบัติเทพ (3) วิสุทธิเทพ มี สถานะความมีอยู่ต่อธรรมชาติและพระพุทธศาสนา ที่ประจักษ์อยู่แล้ว แต่เทวดาชนิดหนึ่งที่มองด้วยตา เนื้อของมนุษย์ไม่เห็นคือ อุบัติเทพ ซึ่งมีบทบาทต่อ ธรรมชาติและพระพุทธศาสนา เทวดามีอายุขัยใน สวรรค์โดยเฉลี่ย 1 วันเท่ากับ 800 ปี ในโลกมนุษย์
                (2) เทวดาประจำธรรมชาติและจริยธรรมเทวดา ที่สถิตในธรรมชาติและมีบทบาทต่ธรรมชาตินั้นเป็น เทวดาในสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชซึ่งเทวดาที่ศึกษามี ดังนี้ เทวดาแห่งป่า เรียกว่ารุกขเทวดา เทวดาแห่ง นภากาศ เรียกว่าวลาหกเทวดา เทวดาแห่งนํ้า เรียก ว่าพระแม่คงคา เทวดาแห่งฝน มีชื่อว่าพญาแถน แสดงการขอฝนด้วยบั้งไฟจุดขึ้นไปแล้วขอฝนมีชื่อ ทางพระพุทธศาสนาว่าพระพิรุณเทวดา เทวดาแห่ง ข้าว เรียกว่าแม่พระโพสพ
                (3) ศึกษาจริยธรรมของเทวดาที่มีคุณค่าต่อ การพัฒนาชีวิตในทางพระพุทธศาสนา เทพหรือ เทวดามีสถานะที่มีอยู่เป็นจริง จะดำรงอยู่ด้วยการ ปฏิบัติในจริยธรรมซึ่งจริยธรรมสำหรับเทพคือ บุญ กิริยาวัตถุ 10 กุศลกรรมบถ 10 สัมปทา 5เทวธรรม2 วัตรบท 7 มีคุณค่าต่อการพัฒนามนุษย์ การทำบุญ ด้วยการให้ปันสิ่งชองทำบุญด้วยการรักษาศีลหรือ ประพฤติดีมีระเบียบวินัยและการทำบุญด้วยการ เจริญภาวนาคือฝึกอบรมจิตใจ


 Abstract
                This research has three objectives, namely:-
                (1) to study the angel appearing in the Buddhist Scriptures (2) to study the angel of the nature and ethics (3) to study the ethics of the angels those are valuable to the development of life in Buddhism. The study found that; 1) The deities who appeared in Buddhist scriptures. Among go ds in heaven are referred to collectively “divine” as well, both male and female; those are three types: (1) gods by convention (2) gods by rebirth (3) gods by purification have status of existing in natural and Buddhism that seemed to exist already. But the one kind of deities to look with the eyes of a human body could not see. Such kind of deities are the gods by convention those have their role to the nature and Buddhism. The average life expectancy deities in heaven one day equals as 800 years of the human world.
               2) The deities of nature and ethics. Those inhabit in the nature, and have continuing role in that nature. Such deities are the gods in the ChātumahārāJāheaven heaven. The deity of the wild are called Rukkhadevadā the Buddha’s Sangha in Pātaghāma paragraph. the Pacitti:ya transgression. The deity is named of the Npākās called Walāhok deity Chantimadevaputta or Chantimadevatā and deity is named Suriyadevaputta or Suriyadep associated with Buddhism. When the world is supplied in mouth by Surintrāho. At the end the “Surintrāhå” had released, the “Pramaeganghā” who plays a role in the preservation of water which is used to feed worlds’ living beings; The deity of rain which is called “Payāthaen” such the deity appears with a name as “Phraphirundevatā” in Buddhism. Maephosob is called as “Maephosob” which is a goddess of grain, we express our gratitude to the Maephōsob by the Ceremony as Kwaykgaw. That is the supplication the Maephosob deity.
               3) The study the ethics of the valuable deity to the development of life in Buddhism. A deity or deities are existing in reality; those will be remain with the practice of ethics for the deity, that is to say “ 10 Pu¤¤akiriyāvatthu: 10 bass of meritorious action ”, “ 10 Kusala-kammapatha: 10 wholesome course of action”, “ 5 Sampadā: 5 excellence”, “ 2 Devadhamma: 2 Dhamma of deity ”, 7 VattaPada: 7 Watrapata”,:Those are valuable to the development of human-being through generosity i.e. the meritorious action consisting in giving or generosity, by observing the precepts or moral behavior, by mental development.

Author Biography

พระวิชาญ ภทฺทธมฺโม (ดำดี)

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

Published
2018-02-20
How to Cite
ภทฺทธมฺโม (ดำดี), พระวิชาญ. การศึกษาจริยธรรมของเทวดาประจำธรรมชาติ ตามทัศนะพระพุทธศาสนาเถรวาท. วารสาร บัณฑิตศาส์น, [S.l.], v. 14, n. 2, p. 82-92, feb. 2018. Available at: <http://ojs.mbu.ac.th/index.php/ju/article/view/62>. Date accessed: 20 july 2019.