พระพุทธศาสนากับการปกครองระบอบประชาธิปไตยไทย

  • ดร.ชวลิต ไหลรินทร์

Abstract

บทนำ
           สังคมมนุษย์  ประกอบด้วยกลุ่ม บุคคลต่างๆ ที่มี ความเชื่อ ความคิด อุปนิสัย ทัศนคติและวัฒนธรรม ที่แตกต่างกัน การที่มนุษย์มารวมกันอยู่ภายใน อาณาเขตเดียวกัน จึงทำให้มีความจำเป็นที่จะต้องหา การปกครองที่เหมาะสมมาใช้ในสังคม เพื่อ ให้สังคมนั้นๆ ดำเนินไปได้ด้วยดี คือมีความสงบ เรียบร้อย มีความยุติธรรม มีความสามัคคี ปฏิบัติ ตนเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม หากสังคมที่มีความ แตกต่างกันอย่างหลากหลาย ไม่มีการนำการ ปกครองที่เหมาะสมมาใช้แล้ว ก็อาจทำให้สังคมนั้น ประสบกับความสับสนยุ่งเหยิง เกิดความแตกแยก แย่งชิงผลประโยชน์ตามมาอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ดังที่ ปรากฏในสังคมต่างๆ การปกครองที่เหมาะสมจึง เป็นที่ต้องการของทุกๆ สังคมในปัจจุบัน เพราะถือว่า เป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ได้มาซึ่งการมีเสถียรภาพ ทางสังคมและการนำสังคมไปสู่ความเจริญก้าวหน้า ความผาสุก การบริหารและการปกครองของสังคม ในอดีตมีความสัมพันธ์กับศาสนาอย่างใกล้ชิด มีการพึ่งพิงอาศัยซึ่งกันและกัน ศาสนาจึงเป็นที่มา ของอุดมการณ์และรูปแบบเดียวกัน เป็นเครื่องมือ ที่สำคัญในการธำรงรักษาความชอบธรรมของการ ปกครองและการยอมรับของประชาชนที่มีต่อผู้ปกครอง

Published
2018-02-20
How to Cite
ไหลรินทร์, ดร.ชวลิต. พระพุทธศาสนากับการปกครองระบอบประชาธิปไตยไทย. วารสาร บัณฑิตศาส์น, [S.l.], v. 14, n. 2, p. 75-81, feb. 2018. Available at: <http://ojs.mbu.ac.th/index.php/ju/article/view/61>. Date accessed: 23 july 2019.