การบริหารกิจการท้องถิ่นไทยที่ดี

The Good Governance of Thai Local Governments

  • ดร.สมภพ ระงับทุกข์

Abstract

บทคัดย่อ
               บทความวิชาการ เรื่อง การบริหารกิจการท้อง ถิ่นไทยที่ดี เป็นการนำเสนอแนวความคิดเกี่ยวกับ การบริหารกิจการท้องถิ่นที่ดี 6 ประการ ได้แก่ (1) การเข้าสู่ตำแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิก สภาท้องถิ่น จากการเลือกตั้งต้องมีความสุจริต และเที่ยงธรรม (2) การบริหารท้องถิ่นถูกต้องตาม กฎหมาย (3)ใช้ทรัพยากรท้องถิ่นคุ้มค่า (4) บริหาร ท้องถิ่นโปร่งใส ตรวจสอบได้ (5) มีความรับผิดชอบ ต่อท้องถิ่น (6)เปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ บริหารท้องถิ่น ซึ่งท้องถิ่นไทยประกอบด้วย องค์การ บริหารจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา การบริหารกิจการ ท้องถิ่นที่ดี จะทำให้ท้องถิ่นเกิดการพัฒนาและเป็น ประโยชน์ต่อประชาชนในท้องถิ่นให้อยู่กันอย่าง สงบสุข


Abstract
               This article is a paradigm of Thegood governance of Thai local Governments and present good local administration6 classes such as (1) Reaching to the local administrator position and member of local council from the honest election. (2) The localmanagement must be legal. (3) Use local resources worthily. (4) The local management must be clear and verifiable. (5) Having a responsibility for the locality. (6) Open to the public to participate in local administration which is consists Provincial Administrative Organization, Municipality, Administrative Organization of Bangkok and Pattaya. Good local administration will make local development and benefit for local people to live together peacefully.

Published
2018-02-20
How to Cite
ระงับทุกข์, ดร.สมภพ. การบริหารกิจการท้องถิ่นไทยที่ดี. วารสาร บัณฑิตศาส์น, [S.l.], v. 14, n. 2, p. 66-74, feb. 2018. Available at: <http://ojs.mbu.ac.th/index.php/ju/article/view/60>. Date accessed: 23 july 2019.