กัลยาณมิตรกับแนวคิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ

  • รสิตา ธรรมสาโรรัชต์

Abstract

บทคัดย่อ
              บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวคิด เรื่องกัลยาณมิตรในบริบทของพระพุทธศาสนาที่จะ นำมาใช้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของผู้ ป่วยโรคเบาหวานให้ปฏิบัติตนได้ดีต่อเนื่อง ผลการ ศึกษาพบว่า กัลยาณมิตรในรูปแบบต่างๆ สามารถ ทำใหเ้ กิดการนำไปสูท่ างที่ดีขึ้นไดทั้งสิ้น กัลยาณมิตร ที่จะมีผลต่อการปรับปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของ ผู้ป่วยในบทความนี้ได้นั้น จึงอาจหมายถึงบุคคลใน ครอบครัวของผู้ป่วย เพื่อนผู้ป่วยด้วยกันในกลุ่ม ทีม การดูแลรักษาฝ่ายต่างๆ ตลอดจนพระพุทธเจ้าอัน เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวของจิตใจ องค์ประกอบสำคัญ ที่ทำให้สำเร็จสมบูรณ์ด้วยหลักการนำกัลยาณมิตร ที่จะนำมาใช้นี้ คือ ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ 1.ด้านผู้ป่วย เอง ซึ่งอาจต้องมีโยนิโสมนสิการหรือความตระหนัก รู้หลังจากการมีกัลยาณมิตร 2.ด้านคุณสมบัติของ กัลยาณมิตรที่ดี และสิ่งแวดล้อมที่จะทำให้เกิดผลดี ต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพที่ดีต่อเนื่องต่อไป


Abstract
              This paper aims to study the principle of the good friends in terms of Buddhism (which is called Kalayanamitr) so as to support the theory that Kalayanamitr can be used with DM health behavior modification. 
             The result of the study finds that Kalayanamitr in varoius forms can lead to the better ways in all aspects. Kalayanamitr who have influence in modifying health behavior in DM patients can refer to their family members, the DM patients in the group, related health-care treatment teams and last but not least, the Lord Buddha who is always on their mind as moral support. The main success factors that make the Kalayanamitr's complete and perfect, consist of the three things as follows : 1) Patients' awareness after having associated with their Kalayanamitr. 2) Kalayanamitr's Quality /qualifications. 3) Pleasant environment that helps make the healthcare behavior of DM patients very much better continuously.

Author Biography

รสิตา ธรรมสาโรรัชต์

นักศึกษาปริญญาเอก พุทธศาสน์ศึกษา
มหาวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัย

Published
2018-02-20
How to Cite
ธรรมสาโรรัชต์, รสิตา. กัลยาณมิตรกับแนวคิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ. วารสาร บัณฑิตศาส์น, [S.l.], v. 14, n. 2, p. 56-65, feb. 2018. Available at: <http://ojs.mbu.ac.th/index.php/ju/article/view/59>. Date accessed: 23 july 2019.