ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการสถานศึกษาพอเพียง ของผู้บริหารสถานศึกษา จังหวัดนนทบุรี ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0

Problems and Impediments to Sufficiency Economy Schools’ Administrator in Nonthaburi Province for Thailand 4.0 Policy

  • สุจิตรา ทิพย์บุรี

Abstract

บทคัดย่อ
             การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ มี วัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัญหาและอุปสรรคใน การบริหารจัดการสถานศึกษาพอเพียงตามนโยบาย ไทยแลนด์ 4.0 2) ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการ บริหารจัดการสถานศึกษาพอเพียงของผู้บริหาร และครูผู้รับผิดชอบในโครงการสถานศึกษาพอ เพียง จำแนกตามเพศ ตำแหน่งหน้าที่ ระดับการ ศึกษา และระยะเวลาในการทำงาน ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจัย คือ ผู้บริหารสถานศึกษาพอเพียง และ ครูผู้รับผิดชอบในโครงการสถานศึกษาพอเพียง ปี การศึกษา 2554-2558 ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 46 แห่ง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัด นนทบุรี จำนวน 92 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถามมาตราส่วน 5 ระดับ โดยใช้หลักของ Likert Scale มีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ทั้งฉบับ เท่ากับ 0.94 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สถิติอ้างอิง (Inferencial Statistics) ได้แก่ การวิเคราะห์ค่าความแปรปรวน ทางเดียว (One Way ANOVA)
             ผลการวิจัยพบว่า
             1) ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการ สถานศึกษาพอเพียงจังหวัดนนทบุรีตามนโยบาย ไทยแลนด์ 4.0 โดยรวม 4 ดา้ น อยูใ่ นระดับมาก เมื่อ พิจารณาเป็นรายด้าน อยู่ในระดับมากทั้ง 4 ด้าน เรียงลำดับจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านงบประมาณ ด้านวิชาการ ด้านบริหารทั่วไป และด้านนโยบาย
             2) ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการ สถานศึกษาพอเพียงจังหวัดนนทบุรีตามนโยบายไทย แลนด์ 4.0 จำแนกตามเพศ ตำแหน่งหน้าที่ ระดับ การศึกษา และระยะเวลาในการทำงาน พบว่า ผู้ บริหารสถานศึกษาพอเพียง และครูผู้รับผิดชอบใน โครงการสถานศึกษาพอเพียง ที่มีระดับการศึกษา และระยะเวลาในการทำงานต่างกัน มีปัญหาและ อุปสรรคในการบริหารจัดการสถานศึกษาพอเพียง ไม่แตกต่างกัน


Abstract
              This quantitative research aims to study the problems and impediments in the management of sufficiency economy schools and to study the problems and impediments of administrators and teachers in sufficiency economy schools for Thailand 4.0 Policy based on their gender, position, education level and length and time working. 92 samplings were from 46 sufficiency economy schools in academic years 2554 - 2558 under Nonthaburi Educational Service Area Office. The data were collected through 5rating scale questionnaire with 0.94 reliability and were analyzed by descriptive statistics and inferential statistics.
The results showed that:
               1) The level of problems and impediments in the management of sufficiency economy schools for Thailand 4.0 Policy was totally high. In details, the highest level was on academic, followed by budget, general, management, and policy respectively.
               2) The school administrators and teachers having different education levels and length of time working had problems and impediments in the management of sufficiency economy schools indifferently.

Published
2018-02-20
How to Cite
ทิพย์บุรี, สุจิตรา. ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการสถานศึกษาพอเพียง ของผู้บริหารสถานศึกษา จังหวัดนนทบุรี ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0. วารสาร บัณฑิตศาส์น, [S.l.], v. 14, n. 2, p. 15-26, feb. 2018. Available at: <http://ojs.mbu.ac.th/index.php/ju/article/view/55>. Date accessed: 20 july 2019.