ภาษาถิ่นกับวัฒนธรรมพื้นบ้านชาวภูไท กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์

Dialects and Folk Cultures Phu Tai Kuchinarai Kalasin

  • ดร.กิตติวัจน์ ไชยสุข

Abstract

บทคัดย่อ
            ภาษาเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญยิ่ง อย่างหนึ่งของชาติเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นชาติ ที่สะท้อนให้ทราบถึงสภาพอารมณ์ ความรูสึ้ก ความคิด ปรัชญา ค่านิยม รวมถึงสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเหตุการณ์ช่วงต่างๆ ในประวัติศาสตร์ วิธีทำความเข้าใจระหว่างคนกับคน เป็นการสื่อสาร ที่แสดงออกได้หลายวิธี เช่น การพูด การเขียน การ แสดงท่าทาง
            ความหมายภาษาถิ่นผู้ไท คือ คำที่ใชเ้รียกภาษา ที่ใช้พูดกันในหมู่ผู้คนที่อยู่ในพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ ต่างๆ กัน โดยมีลักษณะเฉพาะที่สำคัญของภาษา นั้น ซึ่งแสดงถึงขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณี และเอกลักษณ์ของท้องถิ่น สามารถทำให้ผู้พูดและ ผู้ฟัง มีความรู้สึกว่าเป็นกลุ่มเดียวกัน การที่จะเรียน รู้วัฒนธรรมพื้นบ้านต้องอาศัยสืบภาษาถิ่น เพราะ ภาษาแสดงถึงวิถีชีวิตที่แท้จริงของชุมชมนั้นๆ ภาษาถิ่นภูไท จะมีเอกลักษณ์ทางภาษาของตนด้วย และมักเป็นเรื่องของภาษาพูด หรือภาษาท่าทาง มากกว่าการกำหนดภาษาหลัก หรือภาษาถิ่นนั้น นักภาษาศาสตร์จะพิจารณาคุณลักษณะในเชิงภาษา เท่านั้น ตัวอย่างเช่น ภาษาภูไท และภาษาลาว ถือว่า ต่างก็เป็นภาษาถิ่นของกันและกัน แต่เนื่องจากภาษา ถิ่นทั้งสองอยูใ่ นพื้นที่ทางภูมิศาสตรข์ องสองประเทศ โดยทั่วไปจึงถือว่าเป็นคนละภาษาหากชุมชนในท้อง ถิ่นใช้ภาษาหรือสอดแทรกในภาษาถิ่นในการนำชม วัฒนธรรมพื้นบ้านในเผ่าของตนเองก็จะทำให้มีเสน่ห์ ให้กับวัฒนธรรมของตนเอง การใช้ภาษาถิ่นนอกจาก จะแสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์แล้วก็ยังเป็นการ อนุรักษ์ส่งเสริมให้กับชุมชนของตนเอง


 Abstract
             Language is a vital aspect of the cultural heritage of the nation as uniquely reflective of the national mood, make them aware of the feelings, thoughts, philosophies, values, including economic, political and social events of various ranges. History how understanding between people and people. Communication is expressed in many ways, such as speaking, writing, gestures.
            The meaning of the dialects term for a language that is spoken among the people in different geographic areas, with the key characteristics of the language. It represents the culture, tradition and local identity can make the speaker and the listener a sense that the same group. The study will also need to rely on the traditional dialect. It is a language that represents the real life of the local community. The dialect of each resident It has a unique language of their own. And often a matter of language or more of body language to determine the primary language or the dialect Linguists will feature in the English language, for example, Phu Tai and Lao are considered a dialect of each other. But because the two dialects in the geographical area of the country. Generally, it is considered a separate language. If the local community, language or depictions of dialect in the folk culture of their tribe to make it attractive to their own culture. In addition to demonstrating the use of dialect is unique, it is also encouraging conservation to their communities.

Author Biography

ดร.กิตติวัจน์ ไชยสุข

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

Published
2018-02-20
How to Cite
ไชยสุข, ดร.กิตติวัจน์. ภาษาถิ่นกับวัฒนธรรมพื้นบ้านชาวภูไท กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์. วารสาร บัณฑิตศาส์น, [S.l.], v. 14, n. 1, p. 94-104, feb. 2018. Available at: <http://ojs.mbu.ac.th/index.php/ju/article/view/52>. Date accessed: 23 july 2019.