การส่งเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานของข้าราชการตำรวจในสังกัด กองบังคับการตำรวจนครบาล 8

Enhancing the Quality of Work Life of Police Officers in the Metropolitan Police Division 8

  • สมชัย ธรรมารัตน์

Abstract

บทคัดย่อ
                  สารนิพนธ์เรื่อง “การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การทำงานของข้าราชการตำรวจในสังกัดกอง บังคับการตำรวจนครบาล 8” มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตการ ทำงานของข้าราชการตำรวจในสังกัดกองบังคับการ ตำรวจนครบาล 8 และ 2) เพื่อเป็นแนวทางในการ พัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานของข้าราชการตำรวจ ในสังกัดกองบังคับการตำรวจนครบาล 8 เครื่องมือ ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม โดยใช้วิธีเก็บ รวบรวมขอ้ มูลจากกลุม่ ตัวอยา่ งจำนวน 400 ชุด โดย แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนที่ 1 ข้อมูล ส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนที่ 2 ความ คิดเห็นที่มีต่อการส่งเสริมคุณภาพชีวิตการทำงาน ของข้าราชการตำรวจ ซึ่งแบ่งออกเป็น 8 ด้าน คือ ด้านการได้รับค่าตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม ด้านสภาพการทำงานที่มีความปลอดภัยและส่ง เสริมสุขภาพ ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงใน งาน ด้านโอกาสในการพัฒนาสมรรถภาพ ด้าน การบูรณาการทางสังคมหรือการทำงานร่วมกัน ด้าน สิทธิของพนักงาน ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตงาน กับชีวิตด้านอื่น ด้านความเป็นประโยชน์ต่อสังคม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้การแจกแจงความถี่, ค่า ร้อยละ, ค่าเฉลี่ย (Mean), ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)
                 ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นที่มีต่อการส่ง เสริมคุณภาพชีวิตการทำงานของข้าราชการตำรวจ โดยภาพรวม จำแนกตามรายด้านอยู่ในระดับ ปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.90 (S.D = .507) แสดงให้เห็นว่า การส่งเสริมคุณภาพชีวิตการทำงาน ของข้าราชการตำรวจมีคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับ ปานกลาง


Abstract
                The research “Enhancing the quality of work life of police officers in the Metropolitan Police Division 8” is intended ; 1) to Promoting quality of work life of police officers in the Metropolitan Police Division 8, and 2) to guide the development of quality of work life of police officers in the Metropolitan police Division 8. The questionnaire was using for data collected from a sample of 400 respondents. The questionnaire is divided into two parts, the first of personal information of respondents section, the second is to promote the quality of work life of police officers. It is divided into eight areas : obtaining adequate compensation and justice, the working conditions are safe and healthy, the advancement and job security, the opportunities to develop physical fitness integrating social collaboration, the rights of employees balancing between life and the lives of others. Its benefits to society data were analyzed by using frequency, percentage, average (Mean), standard deviation (Standard deviation).
               The research found that the comments on the quality of work life of police work overall, by aspects are moderate. The mean was 2.90 (S.D = .507) showed that promoting quality of life, quality of life and work of police officers is moderate.

Author Biography

สมชัย ธรรมารัตน์

มหาวิทยาลัย กรุงเทพธนบุรี

Published
2018-02-20
How to Cite
ธรรมารัตน์, สมชัย. การส่งเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานของข้าราชการตำรวจในสังกัด กองบังคับการตำรวจนครบาล 8. วารสาร บัณฑิตศาส์น, [S.l.], v. 14, n. 1, p. 85-93, feb. 2018. Available at: <http://ojs.mbu.ac.th/index.php/ju/article/view/51>. Date accessed: 23 july 2019.