การศึกษาพฤติกรรมมนุษย์ในสภาพแวดล้อมที่เคลื่อนไหวตลอดเวลา

  • ดร.อำนาจ บัวศิริ

Abstract

ความนำ
                      สภาพแวดล้อมบนโลกนี้ มีความเคลื่อนไหว เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งเป็นวิวัฒนาการตาม ธรรมชาติ ซึ่งดำเนินมาตั้งแต่โลกนี้ได้อุบัติขึ้นอย่าง ค่อยเป็นค่อยไป แต่ในรอบศตวรรษที่ผ่านมานี้ เกิด ภาวะความเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปอย่างรวดเร็วมาก และสาเหตุที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนดังกล่าวนี้ มีการ วิเคราะห์กันว่า มาจากการกระทำของมนุษย์ที่อาศัย อยู่บนโลกนี้นั่นเอง เนื่องจากตั้งแต่ดึกดำบรรพ์มา มนุษย ์ ดำรงชีวิตอยูไ่ ดโ้ ดยอาศัยทรัพยากรธรรมชาติ ทุกอย่างที่มีอยู่มากมายและหาได้ง่าย นำมาใช้เพื่อ การยังชีพ ตั้งแต่เกิดจนตาย ทั้งการบริโภค อุปโภค ดำรงเผ่าพันธุ์สืบทอดกันมาอย่างสบาย แต่เมื่อมี ประชากรมนุษย์เพิ่มขึ้น ทรัพยากรทางธรรมชาติ ที่เคยมีอยู่อย่างมากมายเริ่มลดน้อยลง พฤติกรรม ของมนุษย์ที่เคยอยู่อย่างไม่อนาทรร้อนใจ เริ่ม เปลี่ยนแปลงไป มีการหาและเก็บกักตุนไว้เป็นของ ตน หวงแหนไม่แบ่งปันเอื้อเฟื้อให้เพื่อนมนุษย์ เพราะกลัวว่าตนเองจะไม่พอใช้ บางครั้งถึงขนาด ต้องแก่งแย่งช่วงชิงทรัพยากรกัน ทำให้มนุษย์ต้อง รวมกลุ่มรวมเหล่า เพื่อให้มีพลังในการต่อสู้แย่งชิง และปกป้องจากการถูกแย่งชิง สถิติการเพิ่มขึ้นของ จำนวนประชากรโลกในรอบ 50 ปี ที่ผ่านมา เพิ่มขึ้น มากกว่า 1 เท่าตัวในอัตรา ร้อยละ 116.4 กล่าวคือ ในพ.ศ.2508 มีประชากร 3.327 ล้านคน ถึงปีพ.ศ.2558 มีประชากร 7,200 ล้านคน (http//th.wikipedia. org/wiki/.)

Published
2018-02-20
How to Cite
บัวศิริ, ดร.อำนาจ. การศึกษาพฤติกรรมมนุษย์ในสภาพแวดล้อมที่เคลื่อนไหวตลอดเวลา. วารสาร บัณฑิตศาส์น, [S.l.], v. 14, n. 1, p. 70-84, feb. 2018. Available at: <http://ojs.mbu.ac.th/index.php/ju/article/view/50>. Date accessed: 23 july 2019.