Return to Article Details การนำหลักพุทธธรรมมาใช้กับกระบวนการล้มละลายและฟื้นฟูกิจการที่กระทบต่อสิทธิของเจ้าหนี้ที่จะได้รับชำระหนี้ Download Download PDF