การนำหลักพุทธธรรมมาใช้กับกระบวนการล้มละลายและฟื้นฟูกิจการที่กระทบต่อสิทธิของเจ้าหนี้ที่จะได้รับชำระหนี้

  • เกษม สกุลชัยสิริวิช

Abstract

บทคัดย่อ
                งานวิจัยนี้วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาวิเคราะห์ การนำหลักพุทธธรรมมาใช้ในกระบวนการล้มละลาย และฟื้น ฟูกิจการที่กระทบต่อสิทธิของเจ้า หนี้ที่จะได้ รับชำระหนี้
                จากการศึกษาพบว่า การให้ลูกหนี้เข้ากระบวนการ ล้มละลายหรือฟื้นฟูกิจการ มิได้มีผลกระทบต่อ ลูกหนี้เพียงอย่างเดียว เจ้าหนี้จะได้รับผลกระทบ ไปด้วย และด้วยเหตุที่กระบวนการล้มละลายและ ฟื้นฟูกิจการเปิดโอกาสให้มีการปรับลดจำนวนหนี้ และขยายเวลาการชำระหนี้ ลูกหนี้จึงอาจอาศัย กระบวนการนี้เป็นเครื่องมือประวิงเวลาการชำระ หนี้ ไม่ชำระหนี้ หรือปลดหนี้ให้กับตนเอง
                หลักพุทธธรรมที่เกี่ยวข้องและใช้กับกระบวนการ ล้มละลายและฟื้นฟูกิจการ ประกอบไปด้วย หลัก พุทธธรรมกลุ่มที่ว่าด้วย ศีลข้อ 2 และ ข้อ 4 พรหม วิหาร 4 และ หิริ โอตตัปปะ อันเป็นหลักพุทธธรรม ที่เป็นไปเพื่อความไม่เบียดเบียน และหลักพุทธธรรม อีกกลุ่มหนึ่งคือ การละวางอคติ 4 ธัมมัญญู และ อัตถัญญู การงานที่ไม่อากูล และการงานที่ไม่มีโทษ อาชีวปาริสุทธิศีล และปัจจยสันนิสสิตศีล อันเป็น หลักพุทธธรรมด้านปัญญา กระบวนการล้มละลาย และฟื้นฟูกิจการควรมีหลักพุทธธรรมทั้ง 2 ส่วน กำกับ เพื่อมิให้กระบวนการล้มละลายและฟื้นฟู กิจการไม่ตกเป็นเครื่องมือของลูกหนี้ผู้ทุจริตประวิง เวลาการชำระหนี้ ไม่ชำระหนี้ หรือปลดหนี้ และเพื่อ ช่วยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินกระบวนการล้มละลาย และฟื้นฟูกิจการโดยใช้ปัญญาพิจารณาไตร่ตรองให้ รอบคอบ


Abstract 
              The main objective of this research is to study and analyze the application of Buddhadhamma to the bankruptcy and rehabilitation process affecting creditors’ right to receive payment. 
             The study found that the debtor’s entry into the bankruptcy or rehabilitation process does not affect only the debtor but also the creditor. In addition, since the bankruptcy and rehabilitation process allow reduction of debt and extend the period of payment, then the debtor may use this process to delay the payment, not to make the payment or liberate himself from such debts.
            As regards Buddhadhammas concerning and applying in the bankruptcy and rehabilitation process, they consist in groups of Buddhadhamma pertaining to 2nd and 4th precepts out of five precepts, sublime states of mind and moral shame and moral dread; these virtues are of no-harm aspects. Furthermore, other groups of Buddhadhammas can be applied; they consist in refraining from prejudice, knowing the cause and knowing the consequence and a livelihood which is free from complications and blameless actions, urity of conduct referring to livelihood and pure conduct concerning the necessities of lifebeing classified as Buddhadhamma for enlightening wisdom. The bankruptcy and rehabilitation process should be actively directed by two groups of Buddhadhamma. In this matter, Buddhadhamma for non-oppression will help preventing the bankruptcy and rehabilitation process from being used by the bad faith debtor as a tool to delay the payment, not make payment or liberate himself from the mentioned debts. And, Buddhadhamma leading to wisdom will bring the successfulness to the bankruptcy and rehabilitation process.

Author Biography

เกษม สกุลชัยสิริวิช

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Published
2018-02-20
How to Cite
สกุลชัยสิริวิช, เกษม. การนำหลักพุทธธรรมมาใช้กับกระบวนการล้มละลายและฟื้นฟูกิจการที่กระทบต่อสิทธิของเจ้าหนี้ที่จะได้รับชำระหนี้. วารสาร บัณฑิตศาส์น, [S.l.], v. 14, n. 1, p. 40-49, feb. 2018. Available at: <http://ojs.mbu.ac.th/index.php/ju/article/view/47>. Date accessed: 20 july 2019.