การศึกษาเชิงวิเคราะห์การแก้ไขปัญหาสัทธรรมปฏิรูป ในพุทธศาสนาด้วยพุทธวจนะ

Analytical Study of the Reform of Saddhammapatirupaka in Buddhism with Buddha’s Words

  • ว่าที่ ร.ต.ณัฐพงศ์ ทวีศักดิ์วิชิตชัย

Abstract

บทคัดย่อ
                 วิทยานิพนธ์เรื่อง “การศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่อง การศึกษาเชิงวิเคราะห์การแก้ไขปัญหาสัทธรรม ปฏิรูปในพุทธศาสนาด้วยพุทธวจนะ” เป็นการศึกษา เชิงคุณภาพ (Qualitative study) แบบวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยมีจุดประสงค์ใน การวิจัย ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาสัทธรรมปฏิรูปในพุทธ ศาสนา 2) เพื่อศึกษาการแก้ปัญหาสัทธรรมปฏิรูป ในพุทธศาสนาด้วยพุทธวจนะ และ 3) เพื่อวิเคราะห์ การแก้ปัญหาสัทธรรมปฏิรูปในพุทธศาสนาด้วย พุทธวจนะ
จากผลการวิจัย พบว่า
                  1. สัทธรรมปฏิรูปในพุทธศาสนา เป็นส่วน ของธรรมปลอม เป็นทางแห่งความชั่ว สาเหตุของ สัทธรรมปฏิรูปเกิดจากความประมาท 4 ประการ คือ 1) พยัญชนะและอรรถะวิบัติ 2) ภิกษุเป็นผู้ว่ายาก สอนยาก 3) ภิกษุผู้เป็นพหูสูตขาดการถ่ายทอดพระ สัทธรรมที่ถูกต้อง และ 4) ภิกษุทั้งหลายผู้เป็นพระ เถระประพฤติตัวเป็นผู้มักมาก
                  2. การแก้ปัญหาสัทธรรมปฏิรูปในพุทธศาสนา ด้วยพุทธวจนะ อาศัยหลักคิดที่สำคัญ 3 เรื่องคือ 1. หลักคิดในหลักมหาปเทสสี่ 2. หลักคิดในกาลามสูตร 3. หลักคิดในสังขิตตสูตร หลักคิดทั้ง 3 ประการนี้ เป็นหลักคิดที่นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต คือ การละความชั่วทั้งทางกาย วาจา และใจ ประกอบ คุณงามความดี และรักษาคุณงามความดีนั้นไม่ให้ เสื่อม ตลอดทั้งพัฒนาความดีให้สูงยิ่งๆ ขึ้นไปหรือ ขัดเกลาจิตใจให้สะอาด บริสุทธิ์ เป็นไปเพื่อประโยชน์ ตน ประโยชนผ์ ูอื้่นและประโยชนส์ ุขของสังคมโดยรวม ซึ่งมีเป้าหมายสูงสุดคือ ความพ้นจากกองทุกข์ทั้งปวง
                  3. วิเคราะห์การแก้ปัญหาสัทธรรมปฏิรูปใน พุทธศาสนาด้วยพุทธวจนะ พบว่า พระพุทธเจ้าทรง ประทานพระวจนะไว้ว่าต้องแก้ด้วยหลักมหาปเทส 4 เป็นหลัก นอกจากนี้ เกณฑ์ที่ช่วยวินิจฉัยตรวจสอบ เพิ่มเติมเพื่อให้เกิดความมั่นใจมากขึ้นและส่งเสริม หลักมหาปเทส 4 ให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นก็คือ หลักกาลามสูตรและหลักสังขิตตสูตร หลักธรรมเหล่า นี้เป็นเสมือนเกณฑ์เสริมให้กับหลักมหาปเทส 4 ซึ่ง เป็นเกณฑ์หลักสำหรับการตรวจสอบ หรือวินิจฉัย ความถูกต้องแห่งสัทธรรมของพุทธศาสนา


ABSTRACT
                   The objectives of this thesis were 1) to study the pseudo-doctrines (Saddhammapatirûpa) in Buddhism, 2) to study the solutions, based on the Buddha’s words, to such pseudo-doctrines and 3) to analyze the so-said solutions. As a qualitative study, the research was included in the category of the documentary research, with information mostly collected from the Buddhist Cannon or Tipitaka, documentaries and related documents and research works.
The results of the study were as follows:
                    1) As its name implies, the Saddhammapatirûpa were not the authentic doctrines, the main causes of which lay in the following factors: 1) the misspelling of words caused by the missing of alphabets or vowels, 2) the monks’ intractable behaviors, 3) the educated monks’ lack of preaching skills, which led to misunderstanding by the listeners, and 4) the senior monks’ greediness.
                    2) The solutions, based on the Buddha’s words, to the pseudo-doctrines in Buddhism (Saddhammapatirûpa) were found to maintain 3 principles as expounded in 1) 4 kinds of Mahapadesa, 2) Kãlãma Sutta and 3) Sankhitta Sutta. These 3 principles were, in fact, the measures leading to the evolution of life that encompassed doing no evil, doing good and purification of the mind, followed by maintaining the good already done, and continuously enhancing it, for the mutual benefits of both one’s own self and the others, in order to achieve the ultimate goal, i.e., the extinction of suffering or Nibbãna.
                    3) to analytical study of the solutions, based on the Buddha’s words, to the pseudo doctrines or Saddhammapatirupa was found to rely mostly on the four principles of Mahapadesa, while those expounded in both Kalama Sutta and Sankhitta Sutta were merely the supportive measures. This is because the four principles of Mahapadesa were laid down as the standards on which the justification of the Buddhist doctrines must be based. 

Author Biography

ว่าที่ ร.ต.ณัฐพงศ์ ทวีศักดิ์วิชิตชัย

สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

Published
2018-02-20
How to Cite
ทวีศักดิ์วิชิตชัย, ว่าที่ ร.ต.ณัฐพงศ์. การศึกษาเชิงวิเคราะห์การแก้ไขปัญหาสัทธรรมปฏิรูป ในพุทธศาสนาด้วยพุทธวจนะ. วารสาร บัณฑิตศาส์น, [S.l.], v. 14, n. 1, p. 33-39, feb. 2018. Available at: <http://ojs.mbu.ac.th/index.php/ju/article/view/46>. Date accessed: 20 july 2019.