ศึกษาศรัทธาในการเจริญสมถะและวิปัสสนาภาวนา

A Study of the Faith in Samatha and Vipassana Meditation Cultivation

  • พระมหานิวัตร กลฺยาณวฑฺฒโน

Abstract

บทคัดย่อ
             บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาศรัทธา ในคัมภีร์พุทธศาสนาเถรวาท 2) ศึกษาศรัทธาใน การเจริญสมถภาวนา 3) ศึกษาศรัทธาในการเจริญ วิปัสสนาภาวนา โดยเป็นการศึกษาเชิงคุณภาพแบบ เอกสาร จากการศึกษาพบว่า
             ศรัทธาองค์ธรรมเบื้องต้นในการเจริญสมถะและ วิปัสสนาภาวนา มุ่ง เน้น สัทธาญาณสัมปยุต ศรัทธาที่ ประกอบด้วยปัญญาและกลั่นกรองในการตัดสินใจ ประเภทภาวนาสัทธา เป็นศรัทธาความเชื่อที่เกิดมี ในขณะเจริญสมถะและวิปัสสนาภาวนา
             ในสมถภาวนา ศรัทธาจะโดดเด่นสำหรับบุคคล ผูเ้ ปน็ สัทธาจริต กัมมัฏฐานที่เหมาะคืออนุสสติ 6 มี 1) พุทธานุสสติ 2) ธัมมานุสสติ 3) สังฆานุสสติ 4) สี ลานุสสติ 5) จาคานุสสติ 6) เทวตานุสสติ มีผลทำให้ สภาวะจิตผ่องใส ไม่ขุ่นมัว สงบ ตั่งมั่น เป็นสมาธิใน ระดับอุปจารสมาธิ
             ในวิปัสสนาภาวนา ศรัทธามีลักษณะวางใจ ปลงใจต่อสภาวธรรมเฉพาะหน้า เกิดความมุ่งมั่น แน่วแน่จนจิตเดินวิปัสสนาญาณรู้เท่าทันความเป็น ไตรลักษณ์ ในรูปของสัทธินทรีย์ในอินทรีย์ 22 ที่เป็น วิปัสสนาภูมิ อารมณ์ของวิปัสสนา ในขณะเดียวกันก็ เป็นส่วนหนึ่งของโพธิปักขิยธรรม เครื่องมือแห่งการ ตรัสรู้ ในรูปของสัทธินทรีย์ในอินทรีย์ 5 และสัทธา พละในพละ 5 ถือเป็นองค์ธรรมนำไปสู่การพัฒนา เพื่อความพ้นทุกข์
              สรุปว่า ศรัทธาในการเจริญสมถะและวิปัสสนา ถือเป็นศรัทธาภายใน เป็นประเภทภาวนาสัทธา เกิด จากความเชื่อมั่นตอ่ การมีอยูข่ องสภาวธรรมในขณะ เจริญภาวนา


 Abstract
             This thesis was conducted for three objectives: 1) to study faith in Theravada Buddhist Scriptures, 2) to study faith in Samatha Meditation Practice, and 3) to study faith in Vipassana Meditation Practice, by descriptive analysis. From the study it found that:
             Faith is the primary Dhamma factor of Samatha and Vipassana Meditation. By focusing on the faith names “Saddhāñānasampayutta”, the Bhāvana (mental development), the faith from Samatha and Vipassana mediation practice.
             In Samatha, faith clearly appears as Saddhā-carita (faithful temperament), the appropriate practice are six Anussati (recollections) : 1) Buddhānussati (the Buddha) 2) Dhammānussati (Dhamma) 3) Sāõgha (Sangha) 4) Sīlānussati (morality) 5) Cāgānussati (liberality) and 6) Devatānussati (deities). Advantageous for non-glooming of consciousness or peaceful of consciousness.
            In Vipassana, faith represents as equanimity. Mind assures at the present confronting natural phenomenon, persist and determines until the getting on Vipassana tracking to know Tilakkhaõa (the Three Characteritics) in form of Saddhindriya (faith faculty) of twenty two Indriya (faculties) which is Vipassana sense-object: Vipassanabhūmi. At the same time, faith is also an enlightenment equipment, called the Bodhipakkhiya- dhamma manifests as Saddhindriya (confidence) in five Indriya (controlling faculty) and Saddhabala (confidence power) in five Bala (power).
           Which is a Dhamma factor leads to the development of being free from sufferings. So, it is the internal faith from meditation practice, the confidence which create from the natural phenomenon while practicing meditation.

Author Biography

พระมหานิวัตร กลฺยาณวฑฺฒโน

นิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิปัสสนาภาวนา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม

Published
2018-02-20
How to Cite
กลฺยาณวฑฺฒโน, พระมหานิวัตร. ศึกษาศรัทธาในการเจริญสมถะและวิปัสสนาภาวนา. วารสาร บัณฑิตศาส์น, [S.l.], v. 13, n. 2, p. 106-114, feb. 2018. Available at: <http://ojs.mbu.ac.th/index.php/ju/article/view/42>. Date accessed: 23 july 2019.