รูปแบบและเทคนิคการสอบอารมณ์ พระวิปัสสนาจารย์ไทย

The Model and the Technique in the Examination of Experience Vipassanā Meditation Vipassanā Monks

  • นายโสภณ เทียนศรี

Abstract

บทคัดย่อ
                 การวิจัยฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์ 1 ประการ คือ เพื่อศึกษารูปแบบและเทคนิคการสอบอารมณ์ พระวิปัสสนาจารย์ไทย โดยอาศัยการศึกษาข้อมูล จากคัมภีร์พระไตรปิฎก อรรถกถา รวมทั้งเอกสาร ที่เกี่ยวข้องกับการสอบอารมณ์ในพระพุทธศาสนา นำมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ตามการวิจัย มีเนื้อหา สอดคล้องตามลำดับ และหนังสือที่เกี่ยวข้องแล้ว วิเคราะห์ สรุป เรียบเรียงเชิงพรรณนา ตรวจสอบ โดยผู้เชี่ยวชาญ
                 จากการศึกษาพบว่า รูปแบบการสอบอารมณ์ ในสายกัมมัฏฐานการบริกรรมพองหนอ ยุบหนอ มี ต้นแบบจาก วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์ โดยมีพระ ธรรมธีราชมหามุนี (โชดก ญาณสิทฺธิ ป.ธ. 9) ถือว่า เป็นพระวิปัสสนาจารย์องค์แรกของไทย ในรูปแบบ การสอบอารมณ์ โดยการสังเกตสภาวะที่ยุติ จาก อาการพอง อาการยุบ เมื่อสติเกิดขึ้น จิตที่รับรู้ใน อาการพอง อาการยุบ ทำให้เกิดเป็นศีล จิตที่ตั้งมั่น ในอาการพอง อาการยุบ ทำให้เกิดเป็นสมาธิ จิต ที่รู้สภาพธรรม เป็นปัญญา โดยหลักการสังเกตใน อาการพองอาการยุบ จิตที่คอยระมัดระวังเป็นศีล จิตที่แนบแน่นอยู่กับอาการพองยุบ เป็นสมาธิ จิตที่ เข้าไปรู้ในอาการ พองหรือยุบ เป็นปัญญา ที่อยู่ใน กรอบสติปัฏฐาน 4 คือ กาย เวทนา จิต ธรรมเพื่อวัด ความก้าวหน้าในการปฏิบัตินำไปสู่ปัญญา หลักฐาน ยืนยันอยู่ในมหาสติปัฏฐานสูตร
                ส่วนในเทคนิคการสอบอารมณ์ เป็นการปรับ อินทรีย์ 5 ที่เป็นเครื่องวัดความก้าวหน้าของการ ปฏิบัติเป็นการอบรมอินทรีย์ให้สมดุล เมื่อมีความ ศรัทธาทำให้เกิดความเพียร ความเพียรช่วยให้สติ มั่นคง เมื่อสติมั่นคงแล้ว การกำหนดอารมณ์จะได้ สมาธิ เมื่อมีสมาธิ ที่สมบูรณ์แล้วก็จะเกิดปัญญา เทคนิคปรับอินทรีย์ให้สมดุลเสมอกัน คือ ปรับ ศรัทธาให้เสมอปัญญา วิริยะให้เสมอกับสมาธิ ส่วน สตินั้นเป็นตัวกลางประสานได้ทุกธรรม พระวิปัสสนา จารยผ์ ูที้่มีความเชี่ยวชาญจะมีเทคนิคในการปรับแตง่ อินทรีย์ให้เหมาะสม


Abstract
               This thesis has objectives of this study is: to study of the Model and the Technique in the Examination of Experience Vipassanã Meditation Vipassanã master. Qualitative and documentary research was used for this study. The researcher searched the information from the Tipitaka, commentaries, books, and other related works. The topics of Vipassanā master in Theravada Buddhist scriptures consist of meaning, basic instruction the Examination of Experience in Vipassanā Meditation, the literature and the related documents, they are analyzed in the research principles and are presented in a descriptive study. 
              From this research it found that;the pattern of asking the temperaments in Kamatthana focusing on Anapanasati or Mindfulness of Breathing:inhalation and exhalation: rising and falling. It’s the original model of asking the temperament that was first originally appeared at wat Mahāthat Yuwārajarangsarit Rājaworamahāvihāra. Principal Phra Dhammamadhira rājaMahāmuni was the chief Vipassanā teacher and was the first Vispassanā teacher in Thailand in practice, asking of the temperaments, observation conditions of breathing stillness are the obvious ways to observe the breathing with Yonisomanasikārā than other observing way. The critical reflection make meditation clear and occurs easily. It’s the main element of Vipassanabhavana (meditation) which include Atāpis or effort, the mindfulness, the concentration and the awareness. There is evidenc in Mahātsatipatthana Sutra that When the body completely perceived the impermanenc, dissatisfaction and non-self in both concrete and abstract, then good thought will happen. View the way of asking of the temperaments has concept for observing mindfulness breathing: the awareness mind is observed causing Sila. The mind focus on the state of the rising and the falling causing meditation. The mind knowing the Doctrinal state is the causing wisdom. Theses facts are the wisdom in compliance with the practicable of Mahātsatipatthana Sutra.
                   From this research it found that; in technical terms, the examination of disposition, the adjustment of the five Indriyas, in the Dharmmas check monitor progress to the process of practice, and the adjustment of the Indriyas, When the faith causes the efforts to the efforts to arise the effort helps the mindfulness to be firm, the meditation is firm. When concentration is firm, the wisdom is firm the techniques adept the Indriyas to be in balance in pairs the faith the wisdom, the persistence and the concentration. Regarding the mindfulness, the more then is the better. The faith and the wisdom the persistence and the vipassanā teachers to have knowledge in both the theory and practice Buddhism as well. The examination to the complementary support In advance of Insight Meditation Practice it.

Author Biography

นายโสภณ เทียนศรี

นิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิปัสสนาภาวนา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม

Published
2018-02-20
How to Cite
เทียนศรี, นายโสภณ. รูปแบบและเทคนิคการสอบอารมณ์ พระวิปัสสนาจารย์ไทย. วารสาร บัณฑิตศาส์น, [S.l.], v. 13, n. 2, p. 86-95, feb. 2018. Available at: <http://ojs.mbu.ac.th/index.php/ju/article/view/40>. Date accessed: 23 july 2019.