พุทธชาตกวิทยา : การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในวิถีชาดก

  • บุญพิศ นัยน์พาณิช

Abstract

บทคัดย่อ
              บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) การ บำเพ็ญทศบารมีของพระโพธิสัตว์อันประกอบด้วย ทานบารมี ศีลบารมี เนกขัมมบารมี ปัญญาบารมี วิริยบารมี ขันติบารมี สัจจบารมี อธิษฐานบารมี เมตตาบารมี และอุเบกขาบารมี 2) จุดมุ่งหมาย ของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมพบว่า การบำเพ็ญ บารมีพระโพธิสัตว์เป็นไปเพื่อการบรรลุโพธิญาณ 3) กระบวนการเรียนรูเ้ พื่อการพัฒนาตนและปฏิบัติตน ตามธรรม เริ่มจากการเกิดจุดเปลี่ยนของพระโพธิสัตว์ ในแต่ละชาดก ส่งผลให้เกิดการกำหนดจุดหมาย พัฒนาเป็นพฤติกรรมหรือการกระทำและปรากฏ เป็นผลสัมฤทธิ์ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น 4) รูปแบบ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามในวิถีชาดก (AAAA Model) ประกอบด้วย การรับรู้เรื่องราวของความ สำเร็จ (Achievement) การมองเห็นเป้าหมายที่ ต้องการ (Aim) การมีทัศนคติที่ถูกต้อง (Attitude) และการลงมือกระทำ (Action)


ABSTRACT
             This article aims to study 1) the ten perfections of Bodhisattvas; charity, morality, renunciation, wisdom, endeavour, tolerance, truthfulness, resolution, loving-kindness, and equanimity. 2) the purpose of behavior modification that the meritorious acts Bodhisattva possible to achieve Enlightenment. 3) the learning process for the development and action by Dhamma. Start from the turning point of Bodhisattvas in each Story which effecting to each set of destination, developing to a behavior or an action,and appears to be effective both for themselves and others. 4) The model of behavior modification by the way ofJātaka (AAAA Model); recognition of the success stories. (Achievement), to a desired target (Aim), having the right attitude (Attitude), and the action (Action).

Author Biography

บุญพิศ นัยน์พาณิช

นักศึกษาปริญญาเอก พุทธศาสน์ศึกษา
มหาวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัย

Published
2018-02-20
How to Cite
นัยน์พาณิช, บุญพิศ. พุทธชาตกวิทยา : การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในวิถีชาดก. วารสาร บัณฑิตศาส์น, [S.l.], v. 13, n. 2, p. 36-47, feb. 2018. Available at: <http://ojs.mbu.ac.th/index.php/ju/article/view/34>. Date accessed: 20 july 2019.