การบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพแนวพุทธ

  • นนทวัฒน์ ปรีดาภัทรพงษ์

Abstract

บทคัดย่อ
           บทความนี้ มุ่งนำเสนอเรื่องความสำคัญของ อาหารและการแก้ปัญหาจากการบริโภคอาหาร ของคนในปัจจุบัน หากผู้คนไม่ใส่ใจต่อกิจกรรม การกินซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องทำในทุกวัน ปัญหา จากการกินอาหารก็สามารถนำไปสู่โรคภัยไข้เจ็บ การฝึกฝนเรื่องการกินอาหารเพื่อคุณค่าแท้ตาม แนวพุทธ ถือเป็นเป้าหมายสำคัญของทุกชีวิตที่ ควรตระหนักรู้และนำไปปฏิบัติ การดำเนินการ บริโภคอาหารเพื่อสุขภาพแนวพุทธใน 3 ด้าน อัน ได้แก่การรูจั้กเลือกอาหาร รู้วิธีการกินอาหาร และ รู้เป้า หมายของการกิน เมื่อผู้คนมีท่า ทีที่ถูกต้องต่อ การบริโภคอาหารแล้ว ย่อมมีผลที่ดีทั้งต่อสุขภาพ ทางร่างกายและยังมีผลเสริมสร้างจิตและปัญญา เพื่อพัฒนาชีวิตให้มีความหมายถึงประโยชน์สูงสุด ได้อีกต่อไป


Abstract
            This paper aim to propose the important of food and solution of human food consumption problem at present. According to activity of food consumption need to be done in everyday, inappropriate food consumption can lead to the illness. The realization and practice of food consumption by thinking based on genuine value in Buddhism should be the target of life. The guideline of food consumption for health in Buddhist approach of 3 parts that are Food as drug selection, Direction of eating and Aim of eating. When people understand and perform correct way of food consumption, it shall be the health reinforcement of body, mind and wisdom to progress in life development.

Author Biography

นนทวัฒน์ ปรีดาภัทรพงษ์

นักศึกษาปริญญาเอก พุทธศาสน์ศึกษา
มหาวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัย

Published
2018-02-20
How to Cite
ปรีดาภัทรพงษ์, นนทวัฒน์. การบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพแนวพุทธ. วารสาร บัณฑิตศาส์น, [S.l.], v. 13, n. 2, p. 24-35, feb. 2018. Available at: <http://ojs.mbu.ac.th/index.php/ju/article/view/31>. Date accessed: 23 july 2019.