การศึกษาเชิงวิเคราะห์การเมืองการปกครอง ที่ปรากฏในคัมภีร์ทศชาติชาดก

An Analytical Study of the Principle Conception in DASAJÃTA JÃTAKA Scriptures

  • พระอภิชาติ อภิชาโต

Abstract

บทคัดย่อ
             วิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเชิง วิเคราะห์การเมืองการปกครองที่ปรากฏในคัมภีร์ ทศชาติชาดก และนำผลของการศึกษาไปประยุกต์ ในเรื่องการเมืองการปกครองของไทย โดยนำข้อมูล จากพระไตรปิฎกและอรรถกถา เอกสารงานวิจัย ทางพระพุทธศาสนา และเอกสารทางรัฐศาสตร์ที่ เกี่ยวขอ้ ง ซึ่งเปน็ ผลงานของทา่ นผูรู้ทั้งหลายอันเปน็ ที่ยอมรับในวงการศึกษาทั่วไป นำมาศึกษาวิเคราะห์ แล้วสรุปผลการวิจัยและนำเสนอในเชิงพรรณนา
            ผลการศึกษาวิเคราะห์พบว่า การเมืองการ ปกครองมี แนวคิด ปรัชญา ลัทธิ จนกระทั่งพัฒนา ไปสู่ระบอบการปกครองนั้นเป็นการพัฒนามาอย่าง ยาวนาน ผ่านกระบวนการต่างๆ ในประวัติศาสตร์ ของมนุษยชาติ จนกระทั่งเป็นการปกครองในปัจจุบัน ที่แบ่งออกเป็น 2 แบบแตกต่างกัน คือ การปกครอง ระบอบเผด็จการ/คอมมิวนิสต ์ที่ใหค้ วามสำคัญกับผูน้ ำ เป็นอย่างมาก และ ระบอบประชาธิปไตย ที่ให้ความ สำคัญกับความเป็นปัจเจกบุคคลเป็นอย่างมากเช่น กัน แม้ว่าจะมีการปกครองที่แยกย่อยออกไปอีก แต่ หลักการที่สำคัญอยู่ที่การปกครอง 2 ระบอบนี้
           ในความเชื่อของนักปราชญ์สมัยโบราณ ใน คัมภีร์ทางศาสนา และคติทางวรรณกรรมพระพุทธ ศาสนา ได้ให้ความสำคัญแก่พระราชาและอภิชน เป็น อย่างมากว่าสามารถเป็น ผู้ปกครองที่ดี ด้วยการ ปกครองในแบบราชาธิปไตยและอภิชนาธิปไตย ที่ผู้ ปกครองมาจากชนชั้นสูง มีการศึกษาดี เป็นชนส่วน น้อยของสังคม แต่ได้รับการยอมรับจากประชาชน ส่วนใหญ่ให้ปกครอง เพราะเชื่อว่าจะสามารถนำ ความสุขมาให้แก่ประชาชนได้มากกว่าการปกครอง ในแบบอื่น
          หลักการเมืองการปกครองที่ปรากฏในคัมภีร์ ทศชาดกพบว่า รูปแบบการปกครองในคัมภีร์นั้น ทั้งหมดเป็นแบบราชาธิปไตย ซึ่งมีพระราชาเป็น ผู้มีอำนาจสูงสุดของรัฐ ใน 3 รูปแบบที่สำคัญ คือ แบบสมบูรณาญาสิทธิราชยท์ ี่พระราชาทรงอยูเ่ หนือ กฎหมาย แบบสมมติเทพที่พระราชาเปรียบเสมอ เทพจากสวรรค์ลงมาเกิดในมนุษย์เพื่อปราบยุคเข็ญ และ แบบสมมติราชาที่พระราชาทรงได้อำนาจจาก ประชาชนยกขึ้นเป็นพระราชา แต่ประชาชนยังคง ถืออำนาจที่จะถอดจากความเป็นพระราชาได้ ถ้าไม่ ทรงประพฤติธรรมอันสมควร
         ทั้งนี้พระโพธิสัตว์ที่ทรงเกิดในแต่ละชาติของทศ ชาดกนั้นมี 4 ชาติที่มีส่วนในการปกครองบ้านเมือง ในฐานะพระราชาและราชโอรส และ อีก 2 ชาติที่ พระโพธิสัตว์เกิดเป็นปุโรหิตสำคัญ ที่มีส่วนอย่างยิ่ง ในการปกครองบ้านเมือง แม้ว่าที่เหลืออีก 4 ชาติ พระโพธิสัตว์จะไม่ได้มีส่วนในการปกครองโดยตรง แต่ก็ได้มีโอกาสในการแสดงธรรมสำคัญแก่พระราชา อันเกี่ยวกับการปกครอง ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์ สูงสุดต่อความผาสุกของประชาชน
        ในคัมภีร์ทศชาดกซึ่งเป็น 10 ชาติสุดท้ายก่อน ที่พระโพธิสัตว์จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านั้น พระ โพธิสัตว์ได้สั่งสมบารมีมาทั้ง 10 ประการ 30 ทัศ เกือบจะเต็มบริบูรณ์ โดยพระโพธิสัตว์ได้กระทำ บารมีเต็มครบถ้วนบริบูรณ์ หลังจากที่ได้เกิดเป็นพระ เวสสันดรที่ได้ทรงบำเพ็ญทานบารมี แสดงให้เห็นว่า ผู้ที่มีความปรารถนาที่จะเป็นพระพุทธเจ้าและทำ สำเร็จนั้นมีอยู่จริง
        เมื่อนำผลของการวิเคราะห์มาเทียบเคียงกับ เหตุการณ์ปัจจุบัน จะพบว่าลักษณะที่แสดงออก อย่างประจักษ์ถึงเหตุการณ์หลายเหตุการณ์ในทศ ชาดกอย่างชัดเจน ทั้งนี้ย่อมเป็นประโยชน์ต่อสังคม ไทยที่จะได้นำเอาผลของการศึกษาวิเคราะห์และ เทียบเคียงเหตุการณ์นั้นๆ ไปใช้
       ดังนั้น เมื่อได้นำการศึกษาเชิงวิเคราะห์การเมือง การปกครองที่ปรากฏในคัมภีร์ทศชาติชาดกไปใช้ให้ ถูกต้องเหมาะสมแล้ว จะทำให้สังคมเกิดสันติสุขและ ทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ซึ่งเป็นเป้าหมาย ที่สำคัญของการเมืองการปกครอง


ABSTRACT
        This thesis aims to study analytical politics that appear in DASAJÃTA JÃTAKA scriptures or Buddha’s ten incarnations of nation that study to application in the administrative divisions of Thai politics. By bringing information from the Tipiṭaka and Commentary, Research papers on Buddhism and the politics involved, as all those who know his work acceptable in general education. Bring an analytical study and summarize the research and in-depth presentation of the description.
        An analytical study of the results showed that politics is the concept of philosophy, doctrine development and finally the regime is a long development
process in the history of mankind until the present administration is divided into 2 different models, a Communist/Dictatorship regime that focus and established power to the leader and Democracy that think of people power and their rights to select the leader by themselves. Despite the minority difference of regime, the most important principle is the ruling by 2 regimes, Communist / Dictatorship and Democracy.
         In the belief of ancient scholars, the religious Scriptures and Buddhist literature’s motto respected to the King and an Aristocrat very much what can be good parents with governance in the monarchy and aristocracy that parents come from well education elite is the minority peoples of the community, but has been accepted by the majority of people, because they believe that Government will be able to bring happiness to people other than the parents.
         Essentially politics that appear in the JÃTAKA scriptures found in as a whole as a monarchy in which the King is the highest authority of the State in 3 major formats. The first one is an absolute monarchy that a King was above the law. The second one, he is assuming that the King always comes down from heaven against divine right, resulting in the eradication of evil to humans and the era of the King. The last one is the King assumed power, he raised the King from the citizens, but people still hold power to detach from a King if he do not conduct fair or reasonable.
        The bodhisattva who he was born in each of the ten incarnations of nation, the JÃTAKA Tales 4 nations are taking part in ruling the country as the King or the King’s son, and the other 2 are the important of king’s assistance government officer that taking part in ruling the country. Although other nationalities 4 bodhisattva will not take part in government directly, but they have an opportunity to make an important King’s preaching about the right ways to rule the Kingdom. This is to give the maximum benefit to the welfare of the people. 
        In the JÃTAKA scriptures, which is a national Decade last 10 JÃTAKA Tales before the Buddha’s enlightenment is the “bodhisattva”. Before a last ten incarnations of nation, a bodhisattva is to accumulate influence 10 ordinary perfections and others 30 absolute perfections offer almost full and Bodhisattva full complete realization of charismatic action is Vessantara, the tenth nation, that he offers absolute Charity perfections. After a review, the tenth bodhisattva Buddha Dhamma practice thing shown that people who have a desire to become a Buddha and achieved it is real exist. 
        In the JÃTAKA scriptures, which is a national Decade last 10 JÃTAKA Tales before the Buddha’s enlightenment is the “bodhisattva”. Before a last ten incarnations of nation, a bodhisattva is to accumulate influence 10 ordinary perfections and others 30 absolute perfections offer almost full and Bodhisattva full complete realization of charismatic action is Vessantara, the tenth nation, that he offers absolute Charity perfections. After a review, the tenth bodhisattva Buddha Dhamma practice thing shown that people who have a desire to become a Buddha and achieved it is real exist.
       Therefore, when you have released the study on analytical politics that appear in the JÃTAKA scriptures to use in appropriate ways. Society has peace and everyone is together, happily, which is a major goal of politics.

Author Biography

พระอภิชาติ อภิชาโต

สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

Published
2018-02-19
How to Cite
อภิชาโต, พระอภิชาติ. การศึกษาเชิงวิเคราะห์การเมืองการปกครอง ที่ปรากฏในคัมภีร์ทศชาติชาดก. วารสาร บัณฑิตศาส์น, [S.l.], v. 13, n. 1, p. 84-95, feb. 2018. Available at: <http://ojs.mbu.ac.th/index.php/ju/article/view/27>. Date accessed: 23 july 2019.