การสร้างมาตรฐานพฤติกรรม การเสพสื่อเทคโนโลยีในศตวรรษที่ 21

  • สุนันทา กริชไกรวรรณ

Abstract

บทคัดย่อ
        บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างมาตรฐาน พฤติกรรมในการเสพสื่อเทคโนโลยีในศตวรรษที่ 21 ด้วยหลักธรรมในพระพุทธศาสนา ผลแห่งการศึกษา พบว่า พฤติกรรมการเสพสื่อของคนในสังคมมีทั้งที่ รู้ตัวและไม่รู้ตัว โดยมีสาเหตุ 2 ประการ คือ 1) เกิด จากความจำเป็นในการใช้เทคโนโลยีในฐานะปัจจัย พื้นฐานของชีวิต 2) เกิดจากการถูกมอมเมาด้วย เนื้อหาของสื่อที่กระตุ้นความต้องการ จากสาเหตุ ทั้ง 2 ประการนี้นำไปสู่พฤติกรรมการเสพสื่อที่ไร้ การควบคุมตนเอง จนนำไปสู่ความเสียหายต่อชีวิต และสังคม
        การสร้างภูมิคุ้มกันภายในตนเพื่อพัฒนา มาตรฐานพฤติกรรมการเสพสื่อเป็นการป้องกันที่ดี ที่สุดในสังคมยุคนี้สามารถกระทำได้ 3 ขั้นตอนคือ 1) ขั้นตอนการระมัดระวังข้อมูล คือรับรู้ข้อมูลอย่าง มีสติ เข้าใจในการเสพสื่อ พร้อมทั้งระมัดระวังไม่ตก อยู่ภายใต้อิทธิพลของสื่อ 2) ขั้นตอนการตรวจสอบ ข้อมูล คือการตระหนักรู้ถึงความมีคุณมีโทษของ สื่อทุกมิติว่าควรละเมื่อเป็นอกุศลและควรเสพเมื่อ เป็นกุศล 3) ขั้นตอนการตัดสินใจปฏิบัติ คือการใช้ ปัญญานำสื่อที่ถูกต้องไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อชีวิต และสังคม โดยยึดหลักเมตตาและความสุขของสังคม เป็นสำคัญABSTRACT
         The objective of this article is building behavioral standardization from getting information from information technology in this century 21 by using the principles of dhamma in Buddhism. The results of the study, found that, the behavior of getting information from the media of the people in the society have both intentions and unintention cause by 2 reasons. 1) Cause of necessity to use technology as the foundation of living. 2) Cause of deceived by the content of media which aroused the desire. From these 2 causes lead to have behavior of getting information which loose self control that makes disaster of life and society.
         Building immunity in one’s own which is developing behavioral standardization in using information technology is the best protection in this society by doing 3 steps as follows. 1) Be Aware the information for getting it consciously to understand the information in the meantime be cautious not to indulge in the information. 2) Investigation of the information to acknowledge the good and bad of the information in every dimension and avoid the bad information and get the good information. 3) Implementation to make it practically by using the wisdom to use the good information in life and society.

Author Biography

สุนันทา กริชไกรวรรณ

สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

Published
2018-02-19
How to Cite
กริชไกรวรรณ, สุนันทา. การสร้างมาตรฐานพฤติกรรม การเสพสื่อเทคโนโลยีในศตวรรษที่ 21. วารสาร บัณฑิตศาส์น, [S.l.], v. 13, n. 1, p. 72-83, feb. 2018. Available at: <http://ojs.mbu.ac.th/index.php/ju/article/view/26>. Date accessed: 20 july 2019.