แนวทางการเตรียมต้นฉบับและการส่งต้นฉบับ

วารสารวิชาการ บัณฑิตศาส์น มหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัย

  • วารสารวิชาการ บัณฑิตศาส์น มหาวิทยาลัยมหามงกุฏราชวิทยาลัย

Abstract

แนวทางการเตรียมต้นฉบับและการส่งต้นฉบับวารสารวิชาการ  บัณฑิตศาส์น มหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัย

Published
2018-08-27
How to Cite
มหาวิทยาลัยมหามงกุฏราชวิทยาลัย, วารสารวิชาการ บัณฑิตศาส์น. แนวทางการเตรียมต้นฉบับและการส่งต้นฉบับ. วารสาร บัณฑิตศาส์น, [S.l.], v. 16, n. 1, p. 297-300, aug. 2018. Available at: <http://ojs.mbu.ac.th/index.php/ju/article/view/256>. Date accessed: 20 jan. 2020.