ถอดประสบการณ์ของผู้บริหารในการนิเทศการศึกษาในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Take the Experience of Management to Oversee Education In Schools, Under the Offi f ice of the Basic Education Commission

  • กิตติศักดิ์ อังคะนาวิน
  • เจตนิภัทร ชูช่วย
  • วิชิต ชัยเดชะ

Abstract

            การนิเทศการสอนผู้นิเทศควรเอาใจใส่ ในการ สำรวจตรวจสอบเพื่อดูแลแนะนำการจัดการเรียน การสอนของบุคลากรในสถานศึกษา ให้มีความสามารถ ในการทำงานอย่างดีมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีความสำคัญ และจำเป็นมาก จึงไม่ควรมองข้ามการนิเทศ เพราะการ นิเทศที่ดีจะทำให้บุคลากรในสถานศึกษาพัฒนาไปใน ทิศทางที่ถูกต้องเหมาะสมตามความมุ่งหมายที่แท้จริง ของการนิเทศ เพื่อให้บุคลากรมีประสิทธิภาพในการ ทำงาน การนิเทศจึงมีบทบาทสำคัญที่จะส่งเสริมให้เกิด การพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เพราะการนิเทศเป็นความพยายามที่จะปรับปรุง ส่งเสริม คุณภาพการเรียนการสอนในสถานศึกษาให้ดีขึ้น และ บรรลุตามเกณฑ์ของมาตรฐานการประกันคุณภาพการ ศึกษา โดยลักษณะพื้นฐานของผู้นิเทศ ควรมีอย่างน้อย 3 ประการ ได้แก่ พื้นฐานความรู้ ทักษะปฏิสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลและทักษะเฉพาะ
           กระบวนการในการนิเทศ เป็นแบบแผนของ การนิเทศการศึกษาที่จัดลำดับไว้อย่างต่อเนื่อง เป็น ระเบียบแบบแผนแผน มีลำดับขั้นตอนในการดำเนินงาน ไว้ชัดเจน มีเหตุผลและสามารถดำเนินการได้ กระบวนการนิเทศที่สำคัญ เรียกว่า ”PIDER" ซึ่งเป็น กระบวนการนิเทศที่สอดคล้องกับสภาพสังคมไทย 5 ขั้นตอน ได้แก่ การวางแผน (P-Planning) การให้ ความรู้ก่อนดำเนินการนิเทศ (Informing-I) ดำเนินการ นิเทศ (Doing-D) การสร้างเสริมขวัญกำลังใจแก่ ผู้ปฏิบัติงานนิเทศ (Reinforcing-R) และการประเมินผล การนิเทศ (Evaluating-E)
            บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการนิเทศ การศึกษาเป็นการช่วยเหลือทางด้านวิชาการและ ด้านบริการ เช่น การเยี่ยมชั้นเรียน การสาธิต การ ปฐมนิเทศครูใหม่ การนิเทศด้วยการให้คำปรึกษา ไม่ว่าจะเป็นรายบุคคลหรือกลุ่ม การช่วยเหลือทางด้าน ปัญหาส่วนตัว การสร้างขวัญของคณะครูและการ ประเมินผลการปฏิบัติงานในสถานศึกษา สถานศึกษา จัดการอบรม หรือให้การนิเทศด้วยการสอนแก่ครู อย่างสม่ำเสมอแนะนำให้ครูรู้จักดัดแปลงเนื้อหาวิชา ที่สอนให้เหมาะสมแก่สภาพท้องถิ่น ช่วยให้ครูมีความ เชื่อมั่นในความสามารถของตนที่จะแก้ปัญหา และ อุปสรรคในการเรียนการสอน เสนอแนะวิธีสอนที่ เหมาะสมกับเนื้อหาวิชา ส่งครูไปสังเกตการสอนใน สถานศึกษาอื่น ๆ จัดหาหนังสือทางวิชาการ คู่มือครู วารสาร และบริการอื่น ๆ เพื่อช่วยเหลือครูก้าวหน้าทาง วิชาการ และวิชาชีพ รวมไปถึงการจัดให้มีการประกวด การเรียนการสอนระหว่างสถานศึกษาภายในกลุ่ม อีกด้วย บทบาทของผู้บริหารในการนิเทศ ไม่ได้อยู่ที่การ เป็นผู้นิเทศเอง แต่อยู่ที่การสร้างระบบและสิ่งแวดล้อม ซึ่งส่งเสริมการทำงาน ที่สนับสนุนหรือช่วยเหลือให้ ผู้ปฏิบัติสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของตน เพื่อให้ได้ผลงานที่มีมาตรฐานและมีระดับ คุณภาพสูงยิ่งขึ้น ดังนั้น งานนิเทศ จึงต้องเป็น งาน ช่วยเหลือ งานสนับสนุน งานดำเนินการหรือจัดสภาพ ที่ช่วยให้ผู้ปฏิบัติสามารถปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ หรืองานที่ได้รับมอบหมาย ให้ประสบผลดีที่สุด หน้าที่ ที่จะต้องกระทำเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษาของผู้บริหาร สถานศึกษา ทำหน้าที่ตรวจสอบความเป็นไปเกี่ยวกับ การเรียนการสอน เช่น ความเข้าใจในการใช้หลักสูตร ความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับเนื้อหาของหลักสูตร การใช้กลวิธีการสอนต่าง ๆ ของครู ตลอดจนการใช้สื่อ การสอน ลักษณะของนักเรียนในแต่ละห้อง ทำหน้าที่ ประเมินผลการเรียนการสอนและทำหน้าที่ช่วยส่งเสริม และปรับปรุงการเรียนการสอน เช่น ความเข้าใจของครู เกี่ยวกับหลักการ จุดหมาย และโครงสร้างของหลักสูตร แนะแนวการทำโครงการสอนทั้งระยะสั้นและระยะยาว จัดหาเครื่องมือประกอบการสอน เป็นต้น
             เทคนิคการนิเทศ เป็นวิธีการนำกิจกรรมต่าง ๆ ทางการนิเทศไปใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมกับ บุคคล สถานที่ เวลาหรือสถานการณ์นั้น ๆ ซึ่งมีเทคนิค ที่ใช้ได้ผลอยู่ 2 วิธี คือ
            1. เทคนิคการสอนแนะ เป็นเทคนิคที่ใช้ใน การพัฒนาบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ
            2. เทคนิคการนิเทศโดยใช้กระบวนการวิจัย เป็นกระบวนการแสวงหาความรู้อย่างเป็นระบบที่เชื่อถือ ได้ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์


 Abstract
            Supervision of teaching supervisors should be taken care of the survey to monitor the instruction of the personnel in the school. To have the ability to work effectively. This is very important and necessary. Do not overlook the supervision. Good supervision will enable the personnel in the school to develop in the right direction according to the true purpose of supervision. To provide efficient staffing. Supervision plays an important role in promoting the development of quality education. This is because supervision is an attempt to improve.
            Enhance the quality of teaching and learning in schools. And meet the criteria of quality assurance standards. The basic characteristics of the supervisor. There should be at least 3 basic knowledge. Interpersonal skills and specific skills Supervision Process It is the pattern of continuing education supervision. Plan The sequence of steps is clear. Reasonable and feasible the supervisory process is called “PIDER”, which is a supervisory process that is consistent with Thai society; Planning (P-Planning), Educating before Implementing Supervision (Informing-I), Doing Supervision (Doing-D), The morale of the supervisors. (Reinforcing-R, and Assessment of supervision (Evaluating-E).
           The role of school administrators in supervising education is academic and service support, such as classroom visits, demonstrations, new teacher orientation. Supervision with counseling, whether individual or group. Help on personal issues Teacher’s Creation and Performance Evaluation in Schools Education Teachers are encouraged to regularly adapt their teaching content to local conditions. Teachers have confidence in their ability to solve problems. And obstacles in teaching. Teaching methods appropriate to the subject. Teachers are encouraged to observe teaching in other educational institutions, provide academic books, manuals, journals and other services to assist teachers with academic and professional advancement, as well as to organize teaching contests among educational institutions within the group. The role of management in supervision. It is not a supervisor. It is in the creation of a system and environment that promotes work. Supporting or helping practitioners improve their performance. In order to achieve a higher standard and quality work, supervision must be a job, a job, a job, a job, or a job. This allows the practitioner to perform his or her duties or assignments. To achieve the best results. The duty to act on the supervision of school administrators. It is the responsibility of the teacher. A thorough understanding of the curriculum content. The use of teaching strategies of teachers as well as the use of teaching media. Characteristics of students in each room. To evaluate teaching and learning activities, to promote and improve teaching and learning, such as teachers’ understanding of the principles, goals and structure of the curriculum. Guidance for teaching both short and long term teaching tools.
         Supervision Technique It is a way to introduce supervision activities to the appropriate use of the person, place, time, or situation. There are two techniques that work.
         1. Teaching Techniques It is a technique used to develop personnel to perform effectively.
         2. Research Techniques Using Research Process It is a systematic process of seeking knowledge. By using scientific processes. 

Author Biographies

กิตติศักดิ์ อังคะนาวิน

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เจตนิภัทร ชูช่วย

นักวิชาการอิสระ

วิชิต ชัยเดชะ

อาจารย์ประจำสถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค

Published
2018-08-27
How to Cite
อังคะนาวิน, กิตติศักดิ์; ชูช่วย, เจตนิภัทร; ชัยเดชะ, วิชิต. ถอดประสบการณ์ของผู้บริหารในการนิเทศการศึกษาในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. วารสาร บัณฑิตศาส์น, [S.l.], v. 16, n. 1, p. 284-296, aug. 2018. Available at: <http://ojs.mbu.ac.th/index.php/ju/article/view/255>. Date accessed: 20 jan. 2020.