การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย Mind Map

The Efficiency Development of Operation with Mind Map

  • อาณัติ รัตนถิรกุล

Abstract

              แผนที่ความคิด (Mind Map) เป็นแผนผัง ใช้เพื่อแสดงคำหรือแนวความคิดของมนุษย์ที่เชื่อมโยง ความคิดต่าง ๆ จากจุดศูนย์กลางเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ระหว่างความคิดหลัก ความคิดรอง และความคิดย่อย ที่สัมพันธ์กัน การเขียนแผนที่ความคิดสามารถทำได้ 3 รูปแบบ คือ 1) การเขียนแผนที่ความคิดลงในกระดาษ ด้วยมือ 2) การเขียนแผนที่ความคิดด้วยซอฟต์แวร์ สำเร็จรูป และ 3) การเขียนแผนที่ความคิดโดยใช้บริการ ผ่านเครือข่ายแบบกลุ่มเมฆ การพัฒนาประสิทธิภาพ การทำงาน คือ การปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม ความสามารถ และทักษะในการทำงานให้ดีขึ้นเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ขององค์กร ประสิทธิภาพเป็นการใช้ปัจจัยและกระบวนการ ในการดำเนินงาน โดยแบ่งประเภทของประสิทธิภาพ การทำงานได้ 2 ระดับคือ 1) ประสิทธิภาพของบุคคล และ 2) ประสิทธิภาพขององค์กร ทั้งนี้ค่าของประสิทธิภาพ การทำงานสามารถแสดงในรูปแบบเชิงตัวเลข หรือรูปแบบ การบันทึกถึงลักษณะการใช้เงิน วัสดุ คน และเวลาในการ ปฏิบัติงานอย่างคุ้มค่า ประหยัด ไม่มีการสูญเปล่า เกินความจำเป็น รวมถึงมีการใช้กลยุทธ์หรือเทคนิควิธี การปฏิบัติที่เหมาะสม แผนที่ความคิดถือเป็นเครื่องมือหนึ่ง ที่ช่วยในการจัดระเบียบความคิด ช่วยให้การทำงาน ในด้านต่าง ๆ เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ อีกทั้งเป็น การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคคลและ ประสิทธิภาพการทำงานขององค์กร


 Abstract
              Mind Map is a diagram for representing words, or ideas that shows relationship main idea and support Ideas. Mind Map can be done in three ways 1) hand-written mind mapping on the paper 2) create mind map with software 3) create mind map using cloud-based services. Efficiency Development is an improvement ability and skill to work towards to achieve organizational goals. Efficiency is the use of factors and processes in the operation, can be classified in two levels 4) efficiency of the person and 5) efficiency of the organization. Efficiency values can be expressed in numerical form or recording about the expenses, human resources, time tracking, including the use of appropriate strategies or techniques. Mind Map is a tool that helps in organizing ideas and leads all jobs achieve its mission. It also enhances efficiency of the person and efficiency of the organization.

Author Biography

อาณัติ รัตนถิรกุล

อาจารย์ประจำสาขาวิชาระบบสารสนเทศ และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโนยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

Published
2018-08-27
How to Cite
รัตนถิรกุล, อาณัติ. การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย Mind Map. วารสาร บัณฑิตศาส์น, [S.l.], v. 16, n. 1, p. 274-283, aug. 2018. Available at: <http://ojs.mbu.ac.th/index.php/ju/article/view/254>. Date accessed: 20 jan. 2020.