การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบชุมชนบ้านร่องหมากน้อย ตำบลกลันทา อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

Public Participation in Development of Model Village on Sufficiency Economy, Ban Rong Mak Noi Community, Kalantha Sub-district, Mueang District, Buriram Province

  • ศรีนวล แตงภู่
  • เชาวฤทธิ์ โสภักดี
  • ขวัญนภา วงศ์ไพศาลสิริกุล

Abstract

           งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ความรู้ ความเข้าใจหลักเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนบ้านร่อง- หมากน้อย ตำบลกลันทา อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 2) การมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านร่องหมากน้อย ตำบล กลันทา อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ และ 3) ความสัมพันธ์ ระหว่างความรู้ความเข้าใจหลักเศรษฐกิจพอเพียงกับ การมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านร่องหมากน้อย ตำบล กลันทา อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประชากรที่ใช้ใน การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ หัวหน้าครอบครัวที่อาศัย ในชุมชนบ้านร่องหมากน้อย ตำบลกลันทา อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 61 ครัวเรือน เป็นการวิจัยเชิง ปริมาณ ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ สถิติที่ใช้ในการ วิจัยครั้งนี้ ได้แก่สถิติเชิงพรรณนา เพื่ออธิบายลักษณะ ข้อมูลด้านต่าง ๆ ด้วยการแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล ของตัวแปรที่ศึกษา และใช้สถิติเชิงอนุมานอธิบาย เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการมีส่วนร่วม ของชุมชนบ้านร่องหมากน้อย ตำบลกลันทา อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยใช้สถิติสหสัมพันธ์ ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง โดยภาพภาพรวมอยู่ในระดับมาก 2) ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนของชุมชนบ้านร่องหมากน้อย ตำบลกลันทา อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงลำดับ ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่าด้านการมีส่วนร่วม ในการรับผลประโยชน์และด้านการมีส่วนร่วมในการ ประเมินผล มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน รองลงมาด้านการมีส่วนร่วม ในการดำเนินงานและด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 3) ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ความเข้าใจหลักเศรษฐกิจ พอเพียงกับการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านร่องหมากน้อย ตำบลกลันทา อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ มีความสัมพันธ์ เชิงบวกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งเป็นไป ตามสมมติฐาน


 Abstract
             This research aimed to study 1) Knowledge of Sufficiency Economy of Ban Rong Mak Noi Community, Kalantha Sub District, Mueang District, Buriram Province, 2) Public Participation of Ban Rong Mak Noi Community, Kalantha Sub District, Mueang District, Buriram Province, and 3) The relation of knowledge of Sufficiency Economy and Public Participation of Ban Rong Mak Noi Community, Kalantha Sub District, Muenag District, Buriram Province. The sample used for this research was 61 heads of family resided in Ban Rong Mak Noi Community, Kalantha Sub District, Mueang District, Buriram Province. It was quantitative research in which questionnaire was used as research tool and Descriptive Statistics was used to explain the various data by distribution of Frequency, Percentage, Standard Deviation to find out the variable and inferential Statistics was used to find out the relation of knowledge of Philosophy of Sufficiency Economy and public participation of Ban Rong Mak Noi Community, Kalantha Sub District, Mueang District, Buriram Province by Correlation analysis. The finding of Research was as follows: 1) the knowledge of Philosophy of Sufficiency Economy as a whole was at a high level. 2) The public participation of Ban Rong Mak Noi Cummunity , Kalantha Sub District, Mueang District, Buriram Province as a whole was at a high level. While it was considered individually from a high averaged item to a low averaged item, it was found that public participation in respect of receiving benefit and evaluation was at the same level, which was followed by an aspect of public participation in action and decision making. 3) The knowledge of Philosophy of Sufficiency Economy and Public Participation of Ban Rong Mak Noi Cummunity, Kalantha Sub District, Mueang District, Buriram Province was positively relevant at statistical significant level at 0.01, which conformed to hypothesis.

Author Biographies

ศรีนวล แตงภู่

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

เชาวฤทธิ์ โสภักดี

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ขวัญนภา วงศ์ไพศาลสิริกุล

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

Published
2018-08-27
How to Cite
แตงภู่, ศรีนวล; โสภักดี, เชาวฤทธิ์; วงศ์ไพศาลสิริกุล, ขวัญนภา. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบชุมชนบ้านร่องหมากน้อย ตำบลกลันทา อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์. วารสาร บัณฑิตศาส์น, [S.l.], v. 16, n. 1, p. 256-266, aug. 2018. Available at: <http://ojs.mbu.ac.th/index.php/ju/article/view/253>. Date accessed: 20 jan. 2020.