มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันเด็กและเยาวชนสูบบุหรี่

Legal Measures in Protecting the Youth and Children Smoking Cigarettes

  • นำ กรุยรุ่งโรจน์
  • วัชรินทร์ เหรียญหล่อ

Abstract

             การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหา เด็กและเยาวชนสูบบุหรี่จำนวนมากขึ้น ทำให้เกิดความ เสียหายในด้านการศึกษาเล่าเรียน ก่อปัญหายาเสพติด ขึ้นได้ การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการ รวบรวมข้อมูลจากเอกสาร กฎหมาย พระราชบัญญัติ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งที่เกี่ยวข้องกับเด็กและ เยาวชนสูบบุหรี่ทั้งของไทยและต่างประเทศ รวมทั้ง การออกแบบสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อนำข้อมูล มาวิเคราะห์หาข้อสรุปผลการวิจัย
            จากการศึกษาพบว่า กฎหมายที่ใช้เป็น มาตรการในการกำกับควบคุมเด็กและเยาวชนที่ สูบบุหรี่ในปัจจุบันแต่ละฉบับยังไม่มีประสิทธิภาพ เพียงพอ สังเกตได้จากจำนวนเด็กและเยาวชนที่อยู่ในวัย ศึกษาเล่าเรียนมีการสูบบุหรี่กันมากขึ้น ทำให้เกิดความ เสียหายทางเศรษฐกิจแก่ครอบครัวและประเทศชาติ ในอนาคต จึงจำเป็นต้องสร้างมาตรการทางกฎหมาย ขึ้นมากำกับควบคุมมิให้เด็กและเยาวชนสูบบุหรี่
            ข้อเสนอแนะ ให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราช บัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2535 โดยเพิ่มเติม ”มาตรา 4 / 1 ห้ามมิให้ผู้ซึ่งอายุไม่เกินยี่สิบปีบริบูรณ์ สูบบุหรี่„ และแก้ไขเพิ่มเติมบทกำหนดโทษในมาตรา 17 จากเดิม ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 4 หรือมาตรา 5 ต้องระวัง โทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินสองพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ แก้ไขเป็น ”ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 4 มาตรา 4 / 1 หรือมาตรา 5 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ" และ แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ในหมวดบทกำหนดโทษ จากเดิม มาตรา 78 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 26 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามเดือน หรือ ปรับไม่เกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ แก้ไขเพิ่มเติม เป็น ”มาตรา 78 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 26 ต้องระวางโทษ จำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ"


Abstract
            This research aims to study the problems of the youth and children in smoking cigarettes increasingly, which causes the law quality in study. The case of addiction is increasing. This is the qualitative research that collect all legal data, acts rules and legal orders, regulations which concern the youth and children in cigarettes smoking of Thailand and foreign countries. Also the formats for interviewing the qualified persons, so that we can analysis the result and assume the problems. 
            As from the study, it is found that the measure in controlling and observing the youth and children in cigarettes smoking at present are not effective enough. We may observe that the number of children and youth in the schools, smoking more and more which cause the economic lose and the family up to the country in the future. So, we must solve this problem by means of law and controlling the children and youth in smoking.
           The advise solutions are to increase and add the Act on Controlling the Production Act B.E. 2535 by adding ”the article 4/1 forbidding those who are under the aye not over 20 years to smoke cigarettes„ and correcting and increasing the punishment in article 17, the old version that ”those who defy article 4 or 5 must be imprisoned not more than one month of fined not over tow thousands baht or both." This is changed ”those who defy article 4, and 4/1 or article 5 must be imprisoned not over one month or fined not more than two thousands baht or both." And change and increasing the Children Protection Act b.e.2546 in the defying definition in article 78 that those who defy article 26 must be imprisoned not over three months or fined not over thirteen thousands baht or both, being defied ”article 78 those who defy article 26 must be imprisoned not over six month or defy not over fifteen thousands baht or both"

Author Biographies

นำ กรุยรุ่งโรจน์

อาจารย์พิเศษคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี

วัชรินทร์ เหรียญหล่อ

อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี

Published
2018-08-27
How to Cite
กรุยรุ่งโรจน์, นำ; เหรียญหล่อ, วัชรินทร์. มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันเด็กและเยาวชนสูบบุหรี่. วารสาร บัณฑิตศาส์น, [S.l.], v. 16, n. 1, p. 248-254, aug. 2018. Available at: <http://ojs.mbu.ac.th/index.php/ju/article/view/252>. Date accessed: 20 jan. 2020.