การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง

Administration According to Good Governance of The Wang Sai Subdistrict Administrative Organization Wang Neur District Lampang Province

  • พีระ พันธุ์งาม

Abstract

            การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการ บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหาร ส่วนตำบลวังซ้าย อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง 2) ศึกษา เปรียบเทียบการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 3) ข้อเสนอแนะ การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหาร ส่วนตำบลวังซ้าย วิธีดำเนินการวิจัยเป็นการศึกษาวิจัย แบบผสมผสาน การวิจัยเชิงปริมาณใช้แบบสอบถาม แบบประมาณค่า 5 ระดับ กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 371 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจง ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าทีโดยการวิเคราะห์ความแปรปรวน ทางเดียว และเมื่อพบความแตกต่างจะทำการทดสอบ ความแตกต่างรายคู่โดยวิธี LSD และการวิจัย เชิงคุณภาพ ผู้ให้ข้อมูลจำนวน 10 คน ได้แก่ กำนัน/ ผู้ใหญ่บ้าน ในตำบลวังซ้าย วิเคราะห์ข้อมูลโดยวิเคราะห์ เชิงเนื้อหาและเปรียบเทียบเนื้อหา
           ผลการวิจัยพบว่า 1) การบริหารงานตามหลัก ธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย มีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในภาพรวมอยู่ใน ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงจากค่าเฉลี่ย มากไปหาน้อย อันดับที่ 1 ด้านหลักความคุ้มค่า อันดับ ที่ 2 ด้านหลักการมีส่วนร่วม อันดับที่ 3 ด้านหลักนิติธรรม อันดับที่ 4 ด้านหลักคุณธรรม อันดับที่ 5 ด้านหลัก ความโปร่งใส อันดับที่ 6 ด้านหลักความรับผิดชอบ 2) ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่ต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลัก ธรรมาภิบาลแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 3) ข้อเสนอแนะประเด็นสำคัญ ได้แก่ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้ายควรมีการ ตรวจสอบการออกข้อบัญญัติ กฎ ระเบียบให้สอดคล้อง กับความจำเป็นตรงกับสภาพปัญหาของท้องถิ่น ควรจัด ระบบการควบคุมภายในเพื่อป้องกันปัญหาการทุจริต ประพฤติมิชอบ การดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ต้องมีความโปร่งใส มีหลักฐานสามารถตรวจสอบได้ และควรส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วม ในการตรวจสอบการบริหารงานโดยจัดให้มีศูนย์เครือข่าย ภาคีประชาชนร่วมติดตามตรวจสอบการบริหารงาน


Abstract
             This research of objective aim to 1) Studies the administration according to good governance of The Wang Sai Subdistrict Administrative Organization Wang Neur District Lampang Province. 2) Compare demographic factors; Sex, Age, Education level, profession, monthly income. 3) Study feedback from the public area of responsibility Sub-district Wang Sai Subdistrict. This study employed mixed methods of research with the samples were 371 villagers, based on the formula of sample size of Taro Yamane. Descriptive statistics; percentages, means, standard deviation, inferential Statistics; T – Test and F – Test were hypothesis Testing tools. Qualitative research with Contributor were 10 people and analyze data by content analysis and content comparison. 
            The findings were as follows. The results of research on the overall level of Administration According to Good Governance at The Wang Sai Subdistrict Administrative Organization is high level. The first part is cost-effectiveness followed by participation, rule of law, morality, accountability and responsibility respectively. Hypothesis testing that personal factors with different affecting the administration according to good governance differences is statistically significant 0.05 and feedback on key issues is should monitor the issuance of regulations in accordance with the need to meet local problems, The internal control system should be organized to prevent misconduct. The operation is transparent, Evidence can be verified and It should encourage the people to participate in monitoring the administration.

Author Biography

พีระ พันธุ์งาม

รองอธิการบดี สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค

Published
2018-08-27
How to Cite
พันธุ์งาม, พีระ. การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลวังซ้าย อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง. วารสาร บัณฑิตศาส์น, [S.l.], v. 16, n. 1, p. 229-247, aug. 2018. Available at: <http://ojs.mbu.ac.th/index.php/ju/article/view/251>. Date accessed: 20 jan. 2020.