กระบวนการส่งเสริมสิทธิและการรับรู้ของประชาชน ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ในเขตจังหวัดชัยภูมิ

Human Rights and Perception Process of the Local Ordinance Act B.E. 2542 in Chaiyaphum Province

  • ไศลโสภิน ภิรมย์ไกรภักดิ์

Abstract

             การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาถึงกระบวนการส่งเสริมสิทธิและการรับรู้ ของประชาชนตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอ ข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ในเขตจังหวัดชัยภูมิ 2) ศึกษาถึงถึงสภาพปัญหาและอุปสรรคในกระบวนการ ส่งเสริมสิทธิและการรับรู้ของประชาชนในรูปแบบ กระบวนการเข้าไปมีส่วนร่วมกับชุมชนของประชาชน ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3) ทำความเข้าใจกับ ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการเข้าไปมีส่วนร่วม โดยการใช้แบบสอบถามโดยใช้สูตรการคำนวณของ Taro Yamane โดยคำนวณสัดส่วนจากประชากรผู้มี สิทธิเลือกตั้ง อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ซึ่งมีภูมิลำเนา อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 396 คน ผลการศึกษาโดยสำรวจ จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดชัยภูมิ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความรู้ความเข้าใจ ในพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติ ท้องถิ่น พ.ศ. 2542
             ผลการวิจัยพบว่า ประชากรมีระดับความรู้ ความเข้าใจในการปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลในระดับสูง แต่ความรู้ ความเข้าใจในพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอ ข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542 อยู่ในระดับต่ำ อาจเป็น เพราะประชาชนส่วนใหญ่ดำรงชีวิตอย่างเรียบง่าย และมีลักษณะประนีประนอมชอบคล้อยตามวิสัยทัศน์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและไม่กล้าแสดงความคิดเห็น ทำให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นในระดับต่ำ ทั้งนี้ปัจจัยอื่นที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในระดับต่ำ ได้แก่ วุฒิการศึกษา แต่รายได้ การเป็นสมาชิกกล่มุ การติดตาม ข่าวสารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล ไม่มีผล กับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอ พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติ ท้องถิ่น พ.ศ. 2542


Abstract
              A research aimed to study Human Rights and Perception Process of The Local Ordinance Act B.E. 2542 in Chaiyaphum Province. To study problems and obstacle on process human rights and perception process of the local format recreational elderly participation of people in the draft local Under the constitution of The Kingdom of Thailand B.E.2540 and The constitution of The Kingdom of Thailand B.E.2550 , and covered political freedom which the people participate in the locally administration (democracy by the people for the people), Because each local context and identity not the same especially. participate in the locally population proposing local ordinance for problems and barriers solutions from and participation of the government, local administrative organizations and people community development. The results survey Local Administrative Organization in Chaiyaphum Province, The analysis of data Knowledge and Understanding in leval the Acton Proposing Local Ordinance B.E. 2542 (1999). 
            The research findings revealed that population and samples .The analysis on the knowledge and understanding local government in Sub district Administrative Organization understood highly but knowledge and understanding in the Act on Proposing Local Ordinance B.E. 2542 (1999) level was low and maybe because most residents are living simply and the nature compromise looked like amenable vision Administrative Organization and can not the comment population and samples into participation locally and develop level was low. Income, educational level, group membership, catching-up of news about the Sub district Administrative Organization, the learning of the information and news of the participation number of population proposing local ordinance. Recommendation case study local administrative organizations process which people Process, form and step of granting rights on public opinion endorsing local ordinance or management and Local people should have the rights process legal, rules accelerate the local administration reform to ensure its efficiency.

Author Biography

ไศลโสภิน ภิรมย์ไกรภักดิ์

อาจารย์ประจำสาขานิติศาสตร์ โครงการจัดตั้งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

Published
2018-08-27
How to Cite
ภิรมย์ไกรภักดิ์, ไศลโสภิน. กระบวนการส่งเสริมสิทธิและการรับรู้ของประชาชน ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ในเขตจังหวัดชัยภูมิ. วารสาร บัณฑิตศาส์น, [S.l.], v. 16, n. 1, p. 204-217, aug. 2018. Available at: <http://ojs.mbu.ac.th/index.php/ju/article/view/250>. Date accessed: 20 jan. 2020.