การบริหารงานที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย

The Effective Administration of Rittiyawannalai Kindergarten

  • สมพร ยอดดำเนิน
  • เสน่ห์ ฎีกาวงค์
  • นันทิยา รักตประจิต

Abstract

             การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบ 1) องค์ประกอบการบริหารงานที่มีประสิทธิผลของ โรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย 2) ผลการยืนยัน องค์ประกอบการบริหารงานที่มีประสิทธิผลของโรงเรียน อนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย วิธีการดำเนินการวิจัยประกอบ ด้วย 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาค้นคว้าตัวแปรการ บริหารงานที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนอนุบาลฤทธิยะ วรรณาลัยใช้การวิเคราะห์เนื้อหาจากการศึกษาเอกสาร และสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์ องค์ประกอบการบริหารงานที่มีประสิทธิผลของโรงเรียน อนุบาลฤทธิยะวรรณาลัยเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ความคิดเห็นจาก ผู้บริหารระดับนโยบาย ผู้บริหาร โรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ครู ผู้ปกครอง และครูสถานศึกษาอื่น ได้ขนาดตัวอย่างประชากร 291 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหาและ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ ขั้นตอนที่ 3 การ ยืนยันองค์ประกอบการบริหารงานที่มีประสิทธิผล ของโรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย โดยผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญทั้งภายในและภายนอกกองทัพอากาศ จำนวน 5 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ ไม่มีโครงสร้าง แบบสอบถาม และแบบยืนยันผลการวิจัย เรื่องการบริหารงานที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนอนุบาล ฤทธิยะวรรณาลัยสำหรับผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ สถิติที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่ามัชฌิม เลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์องค์ประกอบ เชิงสำรวจ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปและการวิเคราะห์ เนื้อหา
             ผลการวิจัยพบว่า
             1. องค์ประกอบการบริหารงานที่มีประสิทธิผล ของโรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัยประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ คือ 1) องค์ประกอบด้านการบริหารจัดการ ในโรงเรียน 2) องค์ประกอบด้านการนำองค์กร (คุณลักษณะ ของผู้บริหารและการวางแผน) 3) องค์ประกอบด้านครู และบุคลากรและ 4) องค์ประกอบด้านสภาพแวดล้อม และบรรยากาศภายในโรงเรียน
            2. ผลการยืนยันองค์ประกอบการบริหารงาน ที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย ประกอบ ทั้ง 4 องค์ประกอบ ได้รับการยืนยันจากผู้เชี่ยวชาญ และผู้ทรงคุณวุฒิว่ามีความถูกต้อง มีความเหมาะสม มีความเป็นไปได้ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้


Abstract


            This research aims to determine 1) The factors of effective administration of Rittiyawannalai Kindergarten 2) The confirmation results of the factors of effective administration of Rittiyawannalai Kindergarten. The research process consisted of 3 steps: 1) Research on the effective administration variables of Rittiyawannalai Kindergarten using content analysis from document study and expert interview. 2) Analyze the effective administration factors of Rittiyawannalai Kindergarten. Data were collected by using opinionnaire from policy administrators, school director, school board, teachers, parents and other school teachers. The sample size was 291 people. Data were analyzed by content analysis and exploratory factor analysis. 3) Confirmation of the effective administration factors of Rittiyawannalai Kindergarten were criticized by 5 experts from inside and outside the Air Force. The instruments used in this research were unstructured interviews, opinionnaire, and the confirmation form for experts. The statistics used in the research were frequency, percentage, arithmetic mean, standard deviation, and exploratory factors analysis which using software packages and content analysis. 
          The results were as follows;
          1. The effective administration of Rittiyawannalai Kindergarten consisted of 4 factors: 1) School administration 2) Organizational leading (administrators and Planning Features) 3) Teacher and Staff and 4) School Environment and Atmosphere
          2. The confirmation results of the factors of effective administration of Rittiyawannalai Kindergarten showed that all 4 factors were accurate, appropriate, possible and usable.

Author Biographies

สมพร ยอดดำเนิน

นักวิชาการอิสระ

เสน่ห์ ฎีกาวงค์

นักวิชาการอิสระ

นันทิยา รักตประจิต

นักวิชาการอิสระ

Published
2018-08-27
How to Cite
ยอดดำเนิน, สมพร; ฎีกาวงค์, เสน่ห์; รักตประจิต, นันทิยา. การบริหารงานที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนอนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย. วารสาร บัณฑิตศาส์น, [S.l.], v. 16, n. 1, p. 193-203, aug. 2018. Available at: <http://ojs.mbu.ac.th/index.php/ju/article/view/249>. Date accessed: 20 jan. 2020.