การพัฒนารูปแบบและเนื้อหาของเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์เพื่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในเขตอำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

Development of the Format and Content of a Public Relations Website for Creative Tourism in Sangkhla Buri District, Kanchanaburi Province

  • อัศม์เดช เตชัสพิสิษฐ์
  • ไพบูรณ์ คะเชนทรพรรค์
  • ณัฐฐ์วัฒน์ สุทธิโยธิน

Abstract

             งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาข้อมูล ทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในเขตอำเภอ สังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 2) กำหนดรูปแบบและ เนื้อหาของเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์เพื่อการท่องเที่ยว เชิงสร้างสรรค์ในเขตอำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 3) พัฒนารูปแบบและเนื้อหาของเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ เพื่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในเขตอำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
             การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ขั้นตอน การวิจัย ประกอบด้วย 1) ศึกษาและรวบรวมข้อมูล ทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในเขตอำเภอ สังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 2) กำหนดรูปแบบและ เนื้อหาของเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์เพื่อการท่องเที่ยว เชิงสร้างสรรค์ 3) สร้างและทดสอบเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม ประยุกต์สำหรับออกแบบเว็บไซต์สำเร็จรูป (Google Sites) และประเมินคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการ พัฒนาเว็บไซต์ จำนวน 2 คน และผู้เชี่ยวชาญด้านการ ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว จำนวน 2 คน 4) เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ผ่าน Facebook Fanpage และประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าชมเว็บไซต์จำนวน 400 คน ด้วยแบบสอบถามออนไลน์ และ 5) พัฒนา รูปแบบและเนื้อหาเว็บไซต์จากผลการประเมินคุณภาพ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเว็บไซต์ จำนวน 2 คน และผู้เชี่ยวชาญด้านการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว จำนวน 2 คน
           ผลการวิจัยพบว่า 1) ทรัพยากรการท่องเที่ยว เชิงสร้างสรรค์ในเขตอำเภอสังขละบุรีประกอบด้วย มรดกทางวัฒนธรรมและ วิถีชีวิตของชุมชนหมู่บ้าน สะเนพ่อง, หมู่บ้านเวียคะดี้, หมู่บ้านมอญ และชุมชน เทศบาลตำบลวังกะ 2) รูปแบบและเนื้อหาของเว็บไซต์ สามารถจำแนกออกเป็น 5 เมนู ได้แก่ (1) แนวทาง การเป็นนักท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (2) กิจกรรมเชิง สร้างสรรค์ในสังขละบุรี (3) สถานที่ท่องเที่ยว (4) ข้อมูล ทั่วไป ประวัติความเป็นมา สถานที่พัก ร้านอาหาร ปั้มน้ำมัน และ (5) ลิงค์ไปยัง Facebook Fanpage และ 3) ผลการพัฒนารูปแบบและเนื้อหาเว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์เพื่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในเขต อำเภอสังขละบุรี ผู้เข้าชมเว็บไซต์มีความพึงพอใจทั้งด้าน รูปแบบและเนื้อหาในระดับ ”ดี” และผู้เชี่ยวชาญประเมิน คุณภาพของทั้งด้านรูปแบบและเนื้อหาอยู่ในระดับ ”ดี”


 Abstract
             The objectives of this research were 1) to study the constructive tourism resources of Sangkhla Buri District, Kanchanaburi Province; 2) to determine an appropriate format and content for a public relations website to promote constructive tourism in Sangkhla Buri District, Kanchanaburi Province; 3) to develop the format and content of the website.
           This was a quantitative research. The steps were 1) to study and compile data on the constructive tourism resources of Sangkhla District, Kanchanaburi Province; 2) to determine an appropriate format and content for a public relations website to promote constructive tourism in the area; 3) to build and test the website using the Google Sites website design application, and to have 2 website development experts and 2 tourism publicizing experts test and evaluate the website; 4) to publicize the website through a Facebook Fanpage and evaluate the satisfaction of 400 visitors to the website through an online survey; and 5) to develop and improve the format and content of the website based on the evaluations by the 2 website development experts and tourism publicizing experts. 
           The results showed that 1) the constructive tourism resources of Sangkhla Buri District are the cultural heritage and way of life of communities in Saneh Pong Village, Wia Kadee Village, Mon Village and Wangka Municipality. 2) The website content could be divided into 5 main menus: a) how to be a constructive tourist, b) constructive activities in Sangkhla Buri, c) tourism sites, d) general information, history, accommodations, restaurants and petrol stations, and e) links to Facebook fanpages. 3) The majority of people who visited the website and took the online survey rated their satisfaction with the format and content of the website as ”good." The experts interviewed evaluated the quality of the format and content of the website as ”good."

Author Biographies

อัศม์เดช เตชัสพิสิษฐ์

* หลักสูตรนิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ไพบูรณ์ คะเชนทรพรรค์

อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก

ณัฐฐ์วัฒน์ สุทธิโยธิน

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

Published
2018-08-27
How to Cite
เตชัสพิสิษฐ์, อัศม์เดช; คะเชนทรพรรค์, ไพบูรณ์; สุทธิโยธิน, ณัฐฐ์วัฒน์. การพัฒนารูปแบบและเนื้อหาของเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์เพื่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในเขตอำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี. วารสาร บัณฑิตศาส์น, [S.l.], v. 16, n. 1, p. 183-192, aug. 2018. Available at: <http://ojs.mbu.ac.th/index.php/ju/article/view/248>. Date accessed: 20 jan. 2020.