ภารกิจการจัดการศึกษาของเทศบาลนคร

The Educational Administration Task of City Municipality

  • ธวัชชัย กรรณิการ์
  • นพดล เจนอักษร
  • ประเสริฐ อินทร์รักษ์

Abstract

           การวิจัยครั้งนี้ใช้เทคนิคการวิจัยอนาคต EDFR มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อทราบภารกิจ การจัดการศึกษาของเทศบาลนคร เครื่องมือที่ใช้ รวบรวมข้อมูล คือ 1) แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง 2) แบบสอบถามความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ ประกอบด้วย 1) ผู้บริหารระดับนโยบาย กรมส่งเสริมการปกครอง ส่วนท้องถิ่น 2) ผู้บริหารระดับท้องถิ่น 3) ผู้ปฏิบัติระดับ ท้องถิ่น 4) ผู้บริหารระดับสถานศึกษา 5) ผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้งสิ้น 19 คน สถิติวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย ค่ามัธยฐาน, ค่าฐานนิยม, ค่าพิสัยระหว่างคลอไทล์ และ การวิเคราะห์เนื้อหาจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ              ผลการวิจัยพบว่า 1) ภารกิจการจัดการศึกษา ของเทศบาลนคร ประกอบด้วย 13 ด้าน ดังนี้ (1) ด้าน การจัดการศึกษาพัฒนาเด็กเล็ก (2) ด้านการจัดการ ศึกษาภาคบังคับ (3) ด้านการจัดการศึกษามัธยม ตอนปลาย (4) ด้านการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา (5) ด้านการจัดการศึกษานอกระบบ (6) ด้านการจัดการ ศึกษาตามอัธยาศัย (7) ด้านการส่งเสริมพัฒนาบุคลากร ทางการศึกษา (8) ด้านส่งเสริมสนับสนุน อนุรักษ์ วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น (9) ด้านการจัดการ ศึกษาอาชีพในชุมชน (10) ด้านการจัดแหล่งเรียนรู้ ในเขตเทศบาลนคร (11) ด้านการเตรียมการศึกษา สำหรับศตวรรษที่ 21 (12) ด้านการจัดการศึกษาองค์กร แห่งการเรียนรู้ (13) ด้านการจัดการอุดมศึกษาของ เทศบาลนคร 2) แนวปฏิบัติภารกิจการจัดการศึกษาของ เทศบาล ประกอบด้วย 96 แนวปฏิบัติ ได้แก่ ด้านการ จัดการศึกษาพัฒนาเด็กเล็ก 7 แนวปฏิบัติ ด้านการ จัดการศึกษาภาคบังคับ 6 แนวปฏิบัติ ด้านการจัดการ ศึกษามัธยมตอนปลาย 5 แนวปฏิบัติ ด้านการจัดการ ศึกษาอาชีวศึกษา 7 แนวปฏิบัติด้านการจัดการศึกษานอกระบบ 7 แนวปฏิบัติ ด้านการจัดการศึกษาตาม อัธยาศัย 8 แนวปฏิบัติ ด้านการส่งเสริมพัฒนาบุคลากร ทางการศึกษา 8 แนวปฏิบัติ ด้านส่งเสริมสนับสนุน อนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 8 แนวปฏิบัติ ด้านการจัดการศึกษาอาชีพในชุมชน 8 แนวปฏิบัติ ด้านการจัดแหล่งเรียนรู้ในเขตเทศบาลนคร 7 แนวปฏิบัติ ด้านการเตรียมการศึกษาสำหรับศตวรรษที่ 21 9 แนว ปฏิบัติด้านการจัดการศึกษาองค์กรแห่งการเรียนรู้ 10 แนวปฏิบัติ และด้านการจัดการอุดมศึกษาของ เทศบาลนคร 6 แนวปฏิบัติ


 Abstract
             This thesis was designed as Ethnographic Futures Research (EDFR). The research objectives were to 1) determine educational administration mission of town municipality, The research comprised 2 procedures as follows; firstly, to analyze the educational administration mission of town municipality, and secondly, to develop the practical guidelines for educational administration mission of town municipality. The instruments used for data collection were a semistructured interview form and a questionnaire for experts consisting of (1) Policy Administrator at Local Administration Promotion Department, (2) Local Administrator, (3) Local Practitioner, (4) School Administrator, (5) Expertise, in the total of 19 units. The statistics used for data analysis were median, mode, inter-quartile, and content analysis.
            The findings of this research were as follows: 1) The educational administration mission of town municipality consisted of 13 aspects : (1) early childhood development education, (2) compulsory education, (3) senior secondary education, (4) vocational education, (5) non-formal education, (6) informal education, (7) educational personnel development, (8) cultural support and local tradition conservation, (9) profession education in community, (10) learning sources management in town municipality, (11) preparation for 21st century education, (12) learning organization, and (13) higher education of town municipality. 2) The practical guidelines for educational administration mission of town municipality were initiated in 96 items as follows; 7 practical guidelines for early childhood development education, 6 practical guidelines for compulsory education, 5 practical guidelines for senior secondary education, 7 practical guidelines for vocational education, 7 practical guidelines for non-formal education, 8 practical guidelines for informal education, 8 practical guidelines for educational personnel development, 8 practical guidelines for cultural support and local tradition conservation, 8 practical guidelines for profession education in community, 7 practical guidelines for learning sources management in town municipality, 9 practical guidelines for preparation for 21st century education, 10 practical guidelines for learning organization, and 6 practical guidelines for higher education of town municipality.

Author Biographies

ธวัชชัย กรรณิการ์

หลักสูตรปริญญาเอก สาขาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

นพดล เจนอักษร

หลักสูตรปริญญาเอก สาขาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประเสริฐ อินทร์รักษ์

อาจารย์ที่ปรึกษา

Published
2018-08-27
How to Cite
กรรณิการ์, ธวัชชัย; เจนอักษร, นพดล; อินทร์รักษ์, ประเสริฐ. ภารกิจการจัดการศึกษาของเทศบาลนคร. วารสาร บัณฑิตศาส์น, [S.l.], v. 16, n. 1, p. 168-182, aug. 2018. Available at: <http://ojs.mbu.ac.th/index.php/ju/article/view/247>. Date accessed: 20 jan. 2020.